The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 

John Chapter 21

   1 Tapus niini si Jesus nagpakita na usab sa iyang kaugalingon ngadto sa mga
   tinun-an didto sa Lanaw sa Tiberiades; ug siya nagpakita sa iyang
   kaugalingon sa ingon niini nga paagi.

   2Didto nanagkauban sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag ang Kaluha,
   si Natanael nga taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, ug ang laing
   duha pa sa iyang mga tinun-an.

   3Ug si Simon Pedro miingon kanila, "Managat ako." Sila miingon kaniya,
   "Manguban kami kanimo." Ug nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan
   niadtong gabhiona wala gayud silay nakuha.

   4Ug sa nagkabuntag na, si Jesus didto nagtindog sa baybayon; apan ang mga
   tinun-an wala makaila nga kadto mao si Jesus.

   5Ug si Jesus miingon kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamog ikasula?" Sila
   mitubag kaniya, "Wala."

   6Siya miingon kanila, "Itaktak ninyo ang pukot dapit sa too sa sakayan, ug
   aduna kamoy makuha." Busa ilang gitaktak kini, ug karon wala na sila
   makadaug sa pagbutad niini tungod sa kadaghan sa isda.

   7Unya ang tinun-an nga hinigugma ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo
   kana!" Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo diay kadto, misul-ob siya
   sa iyang sinina, kay naghukas ra man siya, ug milukso ngadto sa tubig.

   8Apan ang ubang mga tinun-an nangabut sakay sa bote, nanagbutad sa pukot
   nga napuno sa isda, kay dili man sila halayo sa mamala, mga kasiyaman ka
   metros lamang.

   9Ug sa nakakawas na sila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa mga
   binagang uling, nga sa ibabaw niini dihay isda nga gisugba, ug tinapay.

   10Si Jesus miingon kanila, "Pagdala kamo diri nianang mga isda nga inyong
   nakuha."

   11Busa si Simon Pedro misakay sa bote ug ngadto sa baybayon iyang gibutad
   ang pukot nga napuno sa dagkung mga isda, nga usa ka gatus ug kalim-an ug
   tulo ka buok. Ngani bisan pa sa kadaghan niini, ang pukot wala magisi.

   12Ug si Jesus miingon kanila, "Dali, pamahaw na kamo." Ug walay nangako sa
   mga tinun-an sa pagpangutana, "Kinsa ka?" sanglit ila mang naila nga siya
   mao ang Ginoo.

   13Si Jesus miadto ug iyang gikuha ang tinapay ug gihatag kini kanila, ug
   maingon man ang isda.

   14Kini karon mao ang ikatulong pagpakita ni Jesaus sa iyang kaugalingon
   ngadto sa mga tinun-an tapus sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay.

   15 Ug sa nakapamahaw na sila, si Jesus miingon kang Simon Pedro, "Simon,
   anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw pa niini?" Siya mitubag kaniya, "Oo,
   Ginoo, nasayud ka nga gihigugma ko ikaw." Siya miingon kaniya, "Pakan-a ang
   akong mga nating karnero."

   16Siya miingon kaniya sa ikaduha, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba
   ako?" Siya mitubag kaniya, "Oo, Ginoo, nasayud ka nga gihigugma ko ikaw."
   Siya miingon kaniya, "Tagda ang akong mga karnero."

   17Ug siya miingon kaniya sa ikatulo, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba
   ako?" Ug gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulo, "Gihigugma
   mo ba ako?" Ug siya miingon kaniya, "Ginoo, nasayud ikaw sa tanan; nasayud
   ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Pakan-a ang akong mga
   karnero.

   18Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga sa batan-on ka
   pa, ikaw ra ang magbakus sa imong kaugalingon ug ikaw ra ang magbuot sa
   pagsuroysuroy bisan diin sumala sa imong gusto. Apan inigkatigulang mo na,
   pagatuy-oron mo ang imong mga kamot ug lain ang magabakus kanimo ug magadala
   kanimo sa dapit nga dili mo gustong adtoan."

   19(Giingon niya kini aron sa pagpaila sa kamatayon nga pinaagi niini
   pagapasidunggan ni Pedro ang Dios.) Ug tapus siya makasulti niini, siya
   miingon kaniya, "Sumunod ka kanako."

   20 Si Pedro milingi ug iyang nakita nga nagsunod kanila ang tinun-an nga
   hinigugma ni Jesus, siya nga sa panihapon nagpauraray gani sa dughan ni
   Jesus ug miingon kaniya, "Ginoo, kinsa ba ang magabudhi kanimo?"

   21Sa pagkakita ni Pedro kaniya, siya miingon kang Jesus, "Ginoo, siya diay,
   maunsa man?"

   22Si Jesus mitubag kaniya, "Pananglitan maoy akong pagbuot nga magapabilin
   siya hangtud sa akong pag-anhi, unsa may imong labut? Sumunod ka lang
   kanako!"

   23Tungod niini nahisangyaw ang taho diha sa mga kaigsoonan nga kono kining
   tinun-ana dili gayud mamatay. Apan si Jesus wala mag-ingon kaniya nga kadto
   siya dili mamatay, kondili, "Pananglitan maoy akong pagbuot nga magapabilin
   siya hangtud sa akong pag-anhi, unsa may imong labut?"

   24Kini mao ang tinun-an nga nagahimog panghimatuod mahitungod niining mga
   butanga, ug mao siya ang nagsulat niining mga butanga; ug nasayud kami nga
   tinuod ang iyang panghimatuod.