The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters For John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 

John Chapter 20

   1 Ug sa nahaunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan
   sayo sa kaadlawon samtang mangitngit pa, ug iyang nakita nga ang bato nakuha
   na gikan sa lubnganan.

   2Busa midalagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa usang tinun-an nga
   hinigugma ni Jesus, ug miingon kanila, "Ang Ginoo ilang gikuha gikan sa
   lubnganan, ug wala kami masayud kon diin siya nila ibutang."

   3Busa si Pedro migula uban sa usang tinun-an ug nangadto sila sa lubnganan.

   4Ang duha nanagdalagan, apan si Pedro hing-unhan sa usang tinun-an, ug kini
   siya unang nahiabut sa lubnganan.

   5Ug sa pagtikubo niya aron sa paglili, iyang nakita ang mga panaptong lino
   nga nahimutang didto, apan wala hinoon siya mosulod.

   6Unya miabut si Simon Pedro nga nagsunod kaniya, ug siya misulod sa
   lubnganan. Ug iyang nakita ang mga panaptong lino nga nahimutang didto,

   7ug ang panyo nga giputos sa iyang ulo wala mahiuban sa mga panaptong lino,
   hinonoa naglain kini nga linukot sa usa ka dapit.

   8Ug ang usang tinun-an, ang nahaunang abut sa lubnganan, misulod usab ug
   nakakita ug mitoo;

   9kay sila ugod wala pa man gihapon makasabut sa kasulatan, nga kinahanglan
   mabanhaw siya gikan sa mga patay.

   10Unya ang mga tinun-an namauli sa ilang mga puloy-anan.

   11 Apan sa gowa sa lubnganan, si Maria nagtindog nga naghilak, ug samtang
   naghilak siya, mitikubo siya aron sa paglili sa lubnganan.

   12Ug didto iyang nakita ang duha ka mga manolunda nga nanagsapot ug maputi,
   nanaglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus, ang usa diha sa
   ulohan ug ang usa diha sa tiilan.

   13Ug sila miingon kaniya, "Babaye, nganong nagahilak ikaw?" Siya miingon
   kanila, "Kay ila mang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako masayud kon diin
   siya nila ibutang."

   14Sa pagsulti niya niini, siya miliso ug nakita niya si Jesus nga
   nagtindog, apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Jesus.

   15Ug si Jesus miiingon kaniya, "Babaye, nganong nagahilak ikaw?" Kinsa may
   imong gipangita?" Sa pagdahum niya nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman,
   si Maria miingon kaniya, "Senyor, kon ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani
   ako diin mo siya ibutang, ug ako siyang kuhaon."

   16Si Jesus miingon kaniya, "Maria." Siya milingi ug miingon kaniya sa
   pinulongan nga Hebreohanon, "Raboni!" (nga sa ato pa, Magtutudlo).

   17Si Jesus miingon kaniya, "Ayaw na ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka
   ngadto sa Amahan. Apan adtoa ang akong mga kaigsoonan ug suginli sila nga
   mosaka ako ngadto sa akong Amahan ug inyong Amahan, sa akong Dios ug inyong
   Dios."

   18Ug si Maria Magdalena miadto ug ang mga tinun-an iyang gisuginlan nga
   nag-ingon, "Nakita ko ang Ginoo." Ug gisugilon niya nga kadtong mga butanga
   gisulti ni Jesus kaniya.

   19 Ug sa pagkasawomsom na niadtong adlawa, ang nahaunang adlaw sa semana,
   samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit diin didto ang mga tinun-an
   tungod sa kahadlok nila sa mga Judio, si Jesus mitungha ug mitindog sa ilang
   taliwala ug miingon kanila, "Ang kalinaw magauban kaninyo."

   20Ug sa nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot
   ug ang iyang kilid. Busa ang mga tinun-an nangalipay sa ilang pagkakita sa
   Ginoo.

   21Ug si Jesus miingon kanila pag-usab, "Ang kalinaw magauban kaninyo.
   Maingon nga gipadala ako sa Amahan, mao man usab igapadala ko kamo."

   22Ug sa nakasulti na siya niini, gihuypan niya sila sa iyang gininhawa ug
   miingon kanila, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo.

   23Kinsa ganing mga sala ang inyong pasayloon, kini pagapasayloon; kinsa
   ganing mga sala ang inyong pahawiran, kini pagahawiran."

   24Usa sa Napulog-Duha nga mao si Tomas, nga ginganlag ang Kaluha, wala
   mahiuban kanila sa pagtungha ni Jesus.

   25Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an nga nanag-ingon, "Nakita namo
   ang Ginoo." Apan siya miingon kanila, "Gawas kon makita ko ang inagian sa
   mga lansang diha sa iyang mga kamot, ug ikapasulod ko ang akong tudlo diha
   sa inagian sa mga lansang, ug ikapasulod ko ang akong kamot diha sa iyang
   kilid, dili gayud ako motoo."

   26 Walo ka adlaw tapus niini, ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod
   sa balay, ug si Tomas uban kanila. Ang mga pultahan tinakpan, apan si Jesus
   mitungha ug mitindog sa ilanmg taliwala, ug miingon, "Ang kalinaw magauban
   kaninyo."

   27Ug siya miingon kang Tomas, "Ihikap dinhi ang imong tudlo, ug tan-awa ang
   akong mga kamot; ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw
   na nianang pagkadili matinoohon, hinonoa magmatinoohon ka."

   28Ug si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko!"

   29Ug si Jesus miingon kaniya, "Mitoo ba ikaw tungod kay nakita mo ako?
   Dalaygon kadtong wala managpakakita, ngani nanagpanoo.

   30Ug sa atubangan sa mga tinun-an gipanghimo ni Jesus ang daghan pang ubang
   mga milagro nga wala mahisulat niining basahona;

   31apan kining ania gisulat aron motoo kamo nga si Jesus mao ang Cristo, ang
   Anak sa Dios, ug nga sa pagtoo makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang
   ngalan.