The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters For John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
  John Chapter 19

   1 Busa gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatigo.

   2Ug ang mga sundalo nanaglukong ug mga sampinit, ug kini ilang gipahaum sa
   iyang ulo, ug siya ilang gisul-oban ug kupo nga mapula.

   3Ug kaniya miduol sila nga nanag-ingon, "Mabuhi ang Hari sa mga Judio!" ug
   unya ilang gipanagsagpa siya.

   4Ug si Pilato migula na usab ug miingon kanila, "Tan-awa, ania gidala ko
   siya kaninyo sa gawas aron mahibalo kamo nga wala akoy nakitang ikasumbong
   batok kaniya."

   5Ug si Jesus migula nga sinul-oban sa purongpurong nga mga sampinit ug sa
   kupo nga mapula. Ug si Pilato miingon kanila, "Tan-awa, ania ra ang tawo!"

   6Sa pagkakita kaniya sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga polis, sila
   misinggit nga nanag-ingon, "Ilansang mo siya sa krus! Ilansang mo siya sa
   krus!" Si Pilato miingon kanila, "Kuhaa ninyo siya ug kamoy maglansang
   kaniya sa krus, kay wala akoy nakitang ikasumbong batok kaniya."

   7Ang mga Judio mitubag kaniya, "Kami adunay balaod, ug sumala niining maong
   balaod kini siya kinahanglan pagapatyon kay siya nagpaka-Anak sa Dios."

   8Sa pagkadungog ni Pilato niining sultiha, siya misamot sa pagkahadlok.

   9Ug siya misulod pag-usab sa palasyo ug miingon kang Jesus, "Tagadiin ba
   ikaw?" Apan si Jesus wala motubag kaniya.

   10Busa si Pilato miingon kaniya, "Dili ka motingog kanako? Wala ka ba
   mahibalo nga may gahum ako sa pagbuhi kanimo ug may gahum ako sa paglansang
   kanimo sa krus?"

   11Si Jesus mitubag kaniya, "Wala unta ikaw ing kagahum batok kanako kon
   wala ka pa hatagi niini gikan sa kahitas-an; busa labaw pa kadakug sala ang
   nagtugyan kanako nganhi kanimo."

   12Tungod niini si Pilato naninguha sa pagbuhi kaniya, apan ang mga Judio
   misinggit nga nanag-ingon, "Kon imong buhian kining tawhana, dili ka diay
   higala ni Cesar. Ang tanan nga magapakahari nagapakigbatok kang Cesar."

   13Sa pagkadungog ni Pilato niining mga pulonga, iyang gidala si Jesus sa
   gawas ug milingkod siya sa hukmanan, sa usa ka dapit nga ginganlan ug
   Plataforma nga Bato, ug sa Hebreohanon, Gabata.

   14Ug kadto adlaw sa Pangandam alang sa Pasko, sa may ikaunom ang takna. Ug
   siya miingon sa mga Judio, "Tan-awa, ania ang inyong Hari!"

   15Apan sila misinggit nga nanag-ingon, "Pahawaa siya, pahawaa siya,
   ilansang mo siya sa krus!" Si Pilato miingon kanila, "Ilansang ko ba diay sa
   krus ang inyong Hari?" Ang mga sacerdote nga punoan mitubag nga nanag-ingon,
   "Wala kami ing hari gawas kang Cesar."

   16 Busa iyang gitugyan siya ngadto kanila aron ilansang sa krus.

   17Busa ilang gikuha si Jesus, ug siya milakaw nga nagpas-an sa iyang
   kaugalingong krus, paingon sa dapit nga ginganlan ug dapit sa kalabera, nga
   sa Hebreohanon ginganlan ug Golgota.

   18Ug didto ilang gilansang siya sa krus uban sa duha pa ka tawo, ang
   matag-usa sa masigkakilid, ug si Jesus sa taliwala nila.

   19 Ug si Pilato usab nagsulat ug usa ka pahibalo ug kini iyang gibutang sa
   ulohan sa krus. Ang pahibalo nag-ingon, "Si Jesus nga taga-Nazaret, ang Hari
   sa mga Judio."

   20Daghan sa mga Judio nakabasa sa maong pahibalo kay ang dapit diin didto
   si Jesus ilansang sa krus, haduol ra man sa siyudad; ug kini gisulat man sa
   mga pinulongan nga Hebreohanon, Latin, ug Gresyanhon.

   21Ug ang mga punoang sacerdote sa mga Judio miingon kang Pilato, "Ang
   isulat mo dili, `Ang Hari sa mga Judio,` kondili, `Kining tawhana nagaingon,
   Ako mao ang Hari sa mga Judio.`"

   22Si Pilato mitubag, "Ang gikasulat ko na, gikasulat ko na."

   23Ug sa gikalansang na si Jesus sa mga sundalo diha sa krus, ilang gikuha
   ang iyang mga bisti ug ila kining gibahin sa upat, usa alang sa
   matag-sundalo. Apan ang iyang kamisola walay tinahian, lunlon hinabol sukad
   sa taas hangtud sa ubos.

   24Ug sila nanag-ingon ang usa sa usa, "Dili ta kini pagtabastabason,
   kondili ripahon ta kon kinsay makatag-iya niini." Kini aron matuman ang
   kasulatan nga nagaingon: Ilang gibahinbahin ang akong mga bisti alang sa
   ilang kaugalingon, ug ang akong sinina ilang giripahan."

   25Ug mao kini ang gibuhat sa mga sundalo. Apan sa duol sa krus ni Jesus
   nanagtindog ang iyang inahan, ug ang babayeng igsoon sa iyang inahan, ug si
   Maria nga asawa ni Clopas, ug si Maria Magdalena.

   26Ug sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang
   hinigugma nga nanagtindog sa duol, siya miingon sa iyang inahan, "Babaye,
   tan-awa ang imong anak!"

   27Unya miingon siya sa tinun-an, "Tan-awa ang imong inahan!" Ug sukad
   niadtong taknaa gidawat siya sa tinun-an ngadto sa iyang kaugalingong
   puloy-anan.

   28Tapus niini, sa nahibaloan ni Jesus nga ang tanan nahingpit na, siya
   miingon (sa pagtuman sa kasulatan), "Giuhaw ako."

   29Ug sa duol dihay usa ka panaksan nga puno sa suka, ug ilang gibutang sa
   isopo ang usa ka espongha nga natuhop sa suka ug kini ilang gitunol sa iyang
   baba.

   30Sa nakainom na si Jesus sa suka, siya miingon, "Tapus na." Ug siya,
   dinuko ang ulo, mitugyan sa iyang espiritu.

   31 Ug kay kadto adlaw man sa Pangandam, ug aron ang mga lawas dili
   magpabilin sa krus sa adlaw nga igpapahulay (kay kadtong adlawa nga
   igpapahulay daku man nga adlaw), gihangyo sa mga Judio kang Pilato nga
   balibalion ang mga bitiis sa mga tawong himalatyon ug ipakuha ang ilang mga
   lawas.

   32Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gibalibali ang mga bitiis sa
   nahauna ug sa ikaduha nga gipanaglansang sa krus uban kaniya.

   33Apan sa diha na sila kang Jesus, ug ilang nakita nga siya patay na, wala
   na lang nila balia ang iyang mga bitiis.

   34Apan usa sa mga sundalo midughang ug bangkaw sa iyang kilid, ug gilayon
   dihay miagay nga dugo ug tubig.

   35Ug siya nga nakakita niini nagahimog panghimatuod-- ang iyang
   panghimatuod tinuod, ug siya nahibalo nga siya nagasugilon sa tinuod-- aron
   kamo usab managpanoo.

   36Kay kining mga butanga nahitabo aron matuman ang kasulatan nga nagaingon,
   "Walay bukog niya nga mabali."

   37Ug usab ang laing bahin sa kasulatan nagaingon, "Ilang pagatan-awon siya
   nga ilang gidughang."

   38 Tapus niini si Jose nga taga Arimatea, ang tinun-an ni Jesus, apan sa
   tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Judio, mihangyo kang Pilato nga
   iyang kuhaon ang lawas ni Jesus; ug siya gitugotan ni Pilato. Busa miadto
   siya ug gikuha niya ang iyang lawas.

   39Ug usab si Nicodemo, siya nga kaniadto mao gani ang nakigkita kang Jesus
   sa takna sa kagabhion, miadto nga nagdalag mga kalim-an ka kilo nga sinakot
   nga mirra ug aloe.

   40Ug ilang gikuha ang lawas ni Jesus ug gibugkosan kinig mga panapton nga
   lino lakip ang mga pahumot, sumala sa batasan sa mga Judio sa paglubong.

   41Ug sa dapit diin didto siya ilansang sa krus, diha ang usa ka tanaman, ug
   sa tanaman diha ang usa ka bag-ong lubnganan nga wala pa gayud kalubngi.

   42Ug tungod kay adlaw man kadto sa Pangandam sa mga Judio, ug ang lubnganan
   haduol ra man, ilang gipahiluna si Jesus didto.