The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters For John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 17

   1 Ug sa nakapamulong na si Jesus niining mga sultiha, giyahat niya ang
   iyang mga mata ngadto sa langit ug miingon siya, "Amahan, ang takna nahiabut
   na; pasidunggi ang imong Anak aron aang Anak makapasidungog kanimo,

   2sanglit gihatagan mo man siyag kagahum ibabaw sa tanang katawhan aron sa
   paghatag ug kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gikatugyan kaniya.

   3Ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang
   bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesu-Cristo nga imong pinadala.

   4Dinhi sa yuta gipasidunggan ang buhat nga imong gitugyan kanako ko ikaw
   sanglit natuman ko man aron akong pagabuhataon.

   5Ug karon, Amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo nianang
   kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan.

   6 "Gipadayag ko ang imong ngalan ngadto sa mga tawo nga kanako imong
   gitugyan gikan sa kalibutan. Kini sila mga imo, apan gitugyan mo sila
   kanako, ug ilang gibantayan ang imong pulong.

   7Karon nahibalo sila nga ang tanan nga imong gihatag kanako nagagikan
   kanimo;

   8kay gihatagan ko man sila sa mga sulti nga imong gihatag kanako, ug ilang
   gidawat kini ug nahibalo sila sa pagkatinuod nga ako gikan kanimo; ug sila
   nagatoo nga ikaw mao ang nagpadala kanako.

   9Ako nangamuyo alang kanila; wala ako mangamuyo alang sa kalibutan, kondili
   hinoon alang kanila nga imong gikatugyan kanako, kay sila mga imo man.

   10Ang tanan nga mga ako, imo; ug ang mga imo, ako; ug diha kanila
   napasidunggan ako.

   11 Ug karon dili na ako dinhi sa kalibutan, apan kini sila ania sa
   kalibutan, ug ako moanha na kanimo. Amahan nga balaan, bantayi sila pinaagi
   sa imong ngalan nga gihatag mo kanako, aron sila ma-usa maingon nga kita
   usa.

   12Samtang uban pa ako kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa imong ngalan
   nga gihatag mo kanako; ug gibantayan ko sila ug wala kanilay nalaglag gawas
   sa tawo nga pagalaglagon, aron matuman ang kasulatan.

   13Apan karon moanha na ako kanimo, ug kining mga butanga gisulti ko dinhi
   sa kalibutan aron makabaton sila sa akong kalipay nga matuman diha kanila.

   14Gihatag ko kanila ang imong pulong; ug sila gidumtan sa kalibutan kay
   dili man sila iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan.

   15Dili ako mangamuyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kondili hinoon
   nga imo unta silang ilikay gikan niadtong dautan.

   16Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan.

   17 Balaana sila pinaagi sa kamatuoran; ang imong pulong mao ang kamatuoran.

   18Maingon nga gipadala mo ako sa kalibutan, maingon man usab gipadala ko
   sila sa kalibutan.

   19Ug tungod kanila nagdidikar ako sa akong kaugalingon aron sila usab
   tinuod nga madidikar.

   20 "Ug nangamuyo ako dili lamang alang kanila ra, kondili alang usab sa mga
   mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong,

   21aron silang tanan ma-usa; maingon nga ikaw, Amahan, ania kanako ug ako
   anaa kanimo, aron sila usab maania kanato, aron ang kalibutan motoo nga ikaw
   mao ang nagpadala kanako.

   22Ug gihatagan ko sila sa kadungganan nga imong gihatag kanako aron sila
   ma-usa, maingon nga kita usa.

   23ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mamahingpit nga usa, aron
   ang kalibutan moila nga ikaw mao ang nagpadala kanako ug nahigugma kanila
   maingon nga ikaw nahigugma kanako.

   24 Amahan, buot ko unta nga asa gani ako atua usab uban kanako sila nga
   imong gitugyan kanako, aron makatan-aw sila sa akong kadungganan nga imong
   gihatag kanako tungod kay nahigugma man ikaw kanako bisan sa wala pa ang
   pagkatukod sa kalibutan.

   25O Amahan nga matarung, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako
   nakaila kanimo; ug kini sila nakaila nga ikaw mao ang nagpadala kanako.

   26Ug ang imong ngalan akong gipaila kanila, ug kini igapaila ko pa kanila
   aron ang gugma nga imong ginahuptan sa imong paghigugma kanako maanaa
   kanila, ug ako maanaa kanila."