The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters For John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 16

   1 "Gisulti ko kining tanan kaninyo aron dili kamo makakaplag ug kahigayonan
   sa pagkahulog gikan sa pagtoo.

   2Kamo ilang palagputon gawas sa mga sinagoga; sa pagkatinuod, ang panahon
   moabut na nga ang magapatay kaninyo magadahum nga nagahimo siyag masimbahong
   pag-alagad sa Dios.

   3Ug kini ilang pagabuhaton tungod kay wala man sila makaila sa Amahan, ni
   kanako.

   4Apan gisulti ko kining mga butanga kaninyo aron nga kon moabut na ang
   ilang takna, inyong mahinumduman nga gikasuginlan ko na kamo mahitungod
   niini.

   5Apan karon moadto na ako sa nagpadala kanako; ngani wala kaninyoy
   nangutana kanako, `Asa man ikaw paingon?`

   6Apan tungod sa akong pagsugilon kaninyo niining mga butanga, ang inyong
   mga kasingkasing natugob sa kasubo.

   7 Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga mopahawa
   ako, kay kon dili ako mopahawa ang Manlalaban dili moanha kaninyo; apan kon
   mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo.

   8Ug inig-abut na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa
   pagkamatarung ug sa hukom;

   9mahitungod sa sala, kay sila wala man mosalig kanako;

   10mahitungod sa pagkamatarung, kay ako moadto man sa Amahan ug dili na kamo
   makakita kanako;

   11ug mahitungod sa hukom, kay ang punoan niining kalibutan gihukman na man.

   12"Daghan pa akog igsusulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaug sa pagdala
   niini karon.

   13Inig-abut sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo
   ngadto sa tibuok nga kamatuoran; kay siya dili magasulti sa iyang
   kinaugalingong pagbulot-an, hinonoa ang iyang madungog mao ang iyang
   igasulti ug ang mga butang nga umalabut iyang igatug-an kaninyo.

   14Siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga ania
   kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo.

   15Ang tanan nga ginahuptan sa Amahan, kini ako; mao man gani nga giingon ko
   nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini
   kaninyo.

   16 "Sulod sa hamubong panahon, dili na kamo makakita kanako; ug unya tapus
   sa hamubong panahon, makakita kamo kanako."

   17Tungod niini, ang pipila sa iyang mga tinun-an nanag-ingon ang usa sa
   usa, "Unsa ba kining iyang giingon kanato, `Sulod sa hamubong panahon, dili
   na kamo makakita kanako; ug unya tapus sa humubong panahon, nakakita kamo
   kanako`; ug, `kay ako moadto man sa Amahan`?"

   18Ug sila miingon, "Unsa man kahay iyang ipasabut nianang `hamubong
   panahon`? Wala kita makasabut niining iyang gisulti."

   19Ug si Jesus nakaila nga sila buot mangutana kaniya, busa siya miingon
   kanila, "Mao ba kini ang inyong gipangutana sa usag usa, unsay gipasabut ko
   sa akong pag-ingon, `Sulod sa hamubong panahon, dili na kamo makakita
   kanako; ug unya tapus sa hanubong panahon, makakita kamo kanako`?

   20Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kamo
   managpanghilak ug managminatay, apan ang kalibutan magakalipay; kamo
   masinakit apan ang inyong kasakit mamahimong kalipay.

   21Inigbati sa usa ka babaye, siya magaantus sa kasakit kay nahiabut na man
   ang iyang takna; apan sa diha nga kahimugsoan na siya sa bata, dili na siya
   mahinumdom sa kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso sa kalibutan ang usa
   ka bata.

   22Sa ingon niana usab, may kasakit kamo karon, apan makigkita ra ako
   kaninyo pag-usab, ug unya ang inyong mga kasingkasing managkalipay, ug wala
   unyay bisan kinsa nga magakuha sa inyong kalipay gikan kaninyo.

   23 Ug niadtong adlawa wala na kamoy ipangutana pa kanako. Sa pagkatinuod,
   sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kon mangayo kamog bisan unsa
   gikan sa Amahan, kini igahatag niya kaninyo pinaagi sa akong ngalan.

   24Sukad wala pa kamoy napangayo pinaagi sa akong ngalan; pangayo kamo ug
   magadawat kamo aron mamahingpit ang inyong kalipay.

   25"Kining mga butanga gisulti ko kaninyo pinaagig mga sambingay; apan
   moabut ra ang takna nga ako dili na magasulti kaninyo pinaagi pa ug mga
   sambingay, kondili magasulti ako kaninyo sa yano gayud mahitungod sa Amahan.

   26Niadtong adlawa kamo managpangayo pinaagi sa akong ngalan; ug dili ako
   mag-ingon kaninyo nga ako magaampo sa Amahan alang kaninyo,

   27kay ang Amahan gayud nahigugma kaninyo kay kamo nahigugma man kanako ug
   nagatoo nga ako gikan sa Amahan.

   28 Ako gikan sa Amahan ug ako mianhi sa kalibutan; usab, ako mobiya sa
   kalibutan ug moadto sa Amahan."

   29Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Ah, karon nagasulti na ikaw sa
   yano gayud ug dili na pinaagig sambingay!

   30Ug nasayud na kami karon nga ikaw nahibalo diay sa tanang mga butang, ug
   nga ikaw dili na kinahanglan nga pangutan-on pa ni bisan kinsa. Tungod niini
   kami nagatoo nga ikaw gikan sa Dios."

   31Si Jesus mitubag kanila, "Nagatoo na ba diay kamo karon?

   32Tan-awa, moabut ra ang takna, ug ania kini miabut na, nga kamo
   patibulaagon, ang tagsatagsa kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong
   puloy-anan, ug biyaan ninyo ako nga mag-inusara; apan dili ako magainusara
   kay ang Amahan ania man uban kanako.

   33Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw.
   Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan; apan sumalig kamo, gidaug ko na
   ang kalibutan."