The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters For John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 

John Chapter 15

   1 "Ako mao ang tinuod nga tanum nga parsas, ug ang akong Amahan mao ang
   tig-alima.

   2Ang tanan kong sanga nga dili mamunga, kini iyang pamutlon; ug ang tanang
   sanga nga mamunga, kini iyang pagahinloan aron mamungag labi pang daghan.

   3Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo.

   4Pabilin kamo kanako, ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iya
   rang kaugalingon dili makabunga, gawas kon magapabilin kini sa tanum, sa
   ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magpabilini kamo kanako.

   5Ako mao ang tanum nga parras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin
   kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan, kay
   gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo.

   6Ang tawo nga dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga ug
   malaya; ug ang mga sanga pamuniton ug igaitsa ngadto sa kalayo ug mangasunog
   sila.

   7Kon kamo pabilin kanako, ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo
   kamog bisan unsa nga inyong gusto, ug kini pagabuhaton alang kaninyo.

   8Ang akong Amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan, ug nga sa
   ingon pagahimatud-an nga kamo akong mga tinun-an.

   9 Sama sa paghigugma kanako sa Amahan, ako sa ingon nahigugma kaninyo;
   pabilin kamo diha sa akong gugma.

   10Kon tumanon ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma,
   maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan ug nagapabilin ako diha
   sa iyang gugma.

   11Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron ang akong kalipay magapabilin
   diha kaninyo, ug ang inyong kalipay mamahingpit.

   12"Mao kini ang akong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa
   usa sama sa akong paghigugma kaninyo.

   13Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo
   magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala.

   14Kamo mga higala nako kon magatuman kamo sa akong isugo kaninyo.

   15Dili ko na kamo nganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili masayud sa
   ginabuhat sa iyang agalon. Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang
   tanan nga nadungog ko gikan sa akong Amahan, kini gipahibalo ko man kaninyo.

   16Kamo wala magpili kanako, hinonoa ako mao ang nagpili kaninyo ug nagtudlo
   kaninyo aron managpanglakaw kamo ug managpamunga, ug magalungtad ang inyong
   bunga; aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaninyo sa Amahan ang bisan
   unsang butang nga inyong pangayoon kaniya.

   17Ang akong sugo kaninyo mao kini, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang
   usa sa usa.

   18 "Kon ang kalibutan nagadumot man kaninyo, hibaloi nga kini nagdumot na
   kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo.

   19Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Apan
   kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa gipili ko kamo gikan sa
   kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo.

   20Hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo, `Ang ulipon dili labaw sa
   iyang agalon. Kon ako ilang gilutos, kamo usab ilang pagalutoson; kon ang
   akong pulong ilang gibantayan, ang inyo ila usab nga pagabantayan.

   21Apan kining tanan ilang buhaton kaninyo tungod sa akong ngalan, kay sila
   wala man makaila kaniya nga mao ang nagpadala kanako.

   22Kon wala pa ako mahianhi ug wala pa makasulti kanila, wala unta silay
   sala; apan karon wala silay ikapangulipas sa ilang sala.

   23Ang nagadumot kanako nagadumot sa akong Amahan usab.

   24Kon wala pa nako mahimo diha kanila ang mga buhat nga walay laing
   nakabuhat, wala unta silay sala; apan karon sila nakakita ug ilang gidumtan
   ako ug ang akong Amahan.

   25Apan kini nahitabo aron matuman ang pulong nga nahisulat sa ilang
   kasugoan nga nagaingon, `Kanako nanagdumot sila nga walay naingnan.

   26 Apan inig-abut unya sa Manlalaban, ang akong igapadala kaninyo gikan sa
   Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao
   ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako.

   27Ug kamo usab magahimog panghimatuod, kay kamo nagpakig-uban man kanako
   sukad sa sinugdan