The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapter of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
  John Chapter 14

   1 "Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing. Sumalig kamo sa
   Dios, ug sumalig usab kamo kanako.

   2Sa balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan; kon dili pa, moingon ba
   unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna lang kaninyo?

   3Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na akog luna alang kaninyo, moanhi ako
   pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako
   atua usab kamo.

   4 Ug kamo nakatultol na sa dalan sa akong pagaadtoan."

   5Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ikaw paingon;
   busa, unsaon man namo sa pagkatultol sa dalan?"

   6Si Jesus mitubag kaniya, "Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang
   kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi
   kanako.

   7Kon nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan. Sukad
   karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya."

   8Ug si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na
   kana kanamo."

   9Si Jesus mitubag kaniya, "Kadugay ko nang pagkig-uban kaninyo, ug wala ka
   pa diay makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan.
   Naunsa bang miingon man ikaw, `Ipakita kanamo ang Amahan?"

   10Wala ka ba diay magtoo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania
   kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa
   kinaugalingon kong pagbulot-an; hinonoa ang Amahan nga nagapuyo sa sulod
   nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat.

   11Toohi ako ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako; o,
   kon dili man, toohi, ako ninyo tungod sa moong mga buhat.

   12 "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig
   kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat; ug labi pa gani ka
   dagkung mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton, kay moadto man ako sa
   Amahan.

   13Ug bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko
   kini, aron ang Amahan kapasidunggan diha sa Anak.

   14Kon pinaagi sa akong ngalan mangayo kamog bisan unsa, kini akong
   pagabuhaton.

   15 "Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.

   16Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban
   nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan,

   17nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili
   makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila
   kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug
   maanha siya sa sulod ninyo.

   18 "Dili ko kamo pagabiyaan na daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo.

   19Hamubo na lang ang panahon, ug unya ang kalibutan dili na makakita
   kanako, apan kamo makakita ra unya kanako. Tungod kay ako buhi, kamo usab
   mabuhi.

   20Niadto unyang adlawa inyong masuta nga ako anaa sa akong Amahan, ug nga
   kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo.

   21Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang
   nahigugma kanako; ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, ug
   ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya."

   22Si Judas (dili ang Iscariote) miingon kaniya, "Ginoo, naunsa ba nga anhi
   ka man kanamo magpadayag sa imong kaugalingon, ug dili hinoon ngadto sa
   kalibutan?"

   23Si Jesus mitubag kaniya, "Kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang
   pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug
   moanha kami kaniya ug anha kamo mopuyo diha kaniya.

   24Ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong; ug ang
   pulong nga inyong nadungog dili akong kaugalingon, kondili iya sa Amahan nga
   mao ang nagpadala kanako.

   25 "Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo.

   26Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa
   Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom
   kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.

   27Kaninyo ibilin ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw.
   Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili
   magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.

   28 Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, `Ako moadto, apan mobalik
   ra ako kaninyo.` Kon kamo nahigugma pa kanako, igakalipay unta ninyo nga ako
   moadto sa Amahan, kay ang Amahan labaw pa man kanako.

   29Ug karon gisultihan ko kamo sa wala pa kini mahitabo, aron nga kon kini
   mahitabo na, managpanoo kamo.

   30Dili na ako magdaghan pa ug sulti kaninyo, kay moabut na ang punoan
   niining kalibutana. Siya wala hinooy labut kanako,

   31apan magabuhat ako sumala sa gisugo kanako sa Amahan, aron masayud ang
   kalibutan nga ako nahigugma sa Amahan. Panindog kamo, manglakaw na kita.