The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 13

   1 Ug sa wala pa ang fiesta sa Pasko, si Jesus nahibalo nga nahiabut na ang
   takna sa iyang pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Ug sanglit
   nahigugma man siya sa mga iya nga ania sa kalibutan, sila iyang gihigugma
   hangtud sa katapusan.

   2Ug samtang nanihapon sila, sa diha nga ang pagbudhi kaniya gikapasulod na
   sa yawa diha sa kasingkasing ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon,

   3si Jesus, sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa Amahan
   ngadto sa iyang mga kamot, ug nga diha siya sa Dios magagikan ug nganha siya
   sa Dios mopadulong,

   4mitindog siya gikan sa kan-anan, mihukas sa iyang mga sapot ug gibaksan
   niyag tualya ang iyang kaugalingon.

   5Ug naghuwad siyag tubig sa palanggana ug iyang gisugdan ang pagpanghugas
   sa mga tiil sa mga tinun-an ug sa pagpahid niini sa tualya nga iyang
   gibakus.

   6Ug miadto siya kang Simon Pedro; ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, ikaw
   bay mohugas sa akong mga tiil?"

   7Si Jesus mitubag kaniya, "Sa karon dili pa ikaw makasabut niining akong
   gibuhat, apan unya ugaling makasabut ra ikaw."

   8Si Pedro miingon kaniya, "Dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil." Si
   Jesus mitubag kaniya, "Kon dili ka pahugas kanako, nan, wala ikaw ing bahin
   kanako."

   9Ug si Simon Pedro miingon kaniya, "Ginoo, dili lang ang mga tiil ko ra,
   kondili hasta ang akong mga kamot ug ang akong ulo!"

   10Si Jesus miingon kaniya, "Ang nakaligo na dili kinahanglan manghugas pa
   gawas sa iyang mga tiil, hinoon mahinlo na ang iyang tibuok nga lawas. Ug
   kamo mga mahinlo na, apan dili hinoon kamong tanan."

   11Kay siya nasayud man kinsa ang magabudhi kaniya; mao man gani nga miingon
   siya, "Dili tanan kamo mga mahinlo."

   12Ug sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil ug nakasul-ob na siya sa iyang
   mga sapot ug nahibalik sa kan-anan, siya miingon kanila, "Nakasabut ba kamo
   sa akong gibuhat kaninyo?

   13Nagatawag kamo kanako nga Magtutudlo ug Ginoo; ug husto kamo kay mao man
   kana ako.

   14Ug kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo nanghugas man gani sa inyong
   mga tiil, nan, kamo usab kinahanglan mahinugasay sa inyong mga tiil, ang usa
   sa usa.

   15Kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab
   kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo.

   16Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili
   labaw sa iyang agalon; ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya.

   17Kon kamo mahibalo niining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong
   buhaton.

   18 Dili hinoon tanan kaninyo ang gipahinungdan ko niini; ako nakaila sa mga
   tawo nga akong gipili; ngani kini mahitabo aron matuman ang kasulatan nga
   nag-ingon, `Gitindakan ako sa tikod sa tawo nga nagkaon uban kanako.

   19Gipahibalo ko kini kaninyo karon, sa dili pa kini mahitabo, aron nga
   inigkahitabo na niini motoo kamo nga ako mao ang Cristo.

   20Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magadawat
   kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako; ug ang modawat kanako
   magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako."

   21Ug sa nakasulti na si Jesus niini, siya naguol diha sa espiritu, ug
   nagpanghimatuod siya nga nag-ingon, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod,
   magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako."

   22Ug ang mga tinun-an nagtinan-away ang usa sa usa, nga walay katinoan kon
   kinsay iyang gipahinungdan niini.

   23Usa sa iyang mga tinun-an, siya nga hinigugma ni Jesus, nagpauraray sa
   dughan ni Jesus.

   24Ug si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon kaniya, "Tug-ani ta kinsay
   iyang gipahinungdan."

   25Busa sa nagpauraray siya sa dughan ni Jesus, siya nangutana kaniya,
   "Ginoo, kinsa man?"

   26Ug si Jesus mitubag, "Siya mao kadtong pagatunolan ko niining pan tapus
   ikatuslob ko kini sa panaksan." Ug sa gikatuslob na niya ang pan, kini iyang
   gitunol kang Judas nga anak ni Simon Iscariote.

   27Sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya gisudlan ni Satanas. Ug si Jesus
   miingon kaniya, "Ang imong pagabuhaton, buhata sa madali."

   28Sa mga nanambong sa kan-anan walay bisan usa nga nahibalo nganong iyang
   gisulti kini kaniya.

   29Dihay nanaghunahuna nga tungod kay si Judas mao man ang magtitipig sa
   panudlanan sa kuwarta, si Jesus nag-ingon kaniya, "Pagpalit sa atong
   kinahanglanon alang sa fiesta"; o, nga pahatagan kaniya ang mga kabus.

   30Ug sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya migula dihadiha. Ug kadto gabii.

   31 Ug sa paghigula na si Judas, si Jesus miingon, "Karon gikapasidunggan na
   ang Anak sa Tawo ug diha kaniya gikapasidunggan ang Dios.

   32Kon ang Dios pagapasidungan diha kaniya, ang Dios magapasidungog usab
   kaniya diha sa iyang kaugalingon, ug magapasidungog kaniya dihadiha.

   33Mga anak, ako ania uban pa kaninyo sulod sa hamubong panahon. Kamo
   mangita kanako; ug sama sa akong pag-ingon sa mga Judio, ako magaingon usab
   kaninyo karon, `Asa ako padulong, niini dili kamo makaadto.`

   34Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo
   ang usa sa usa maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay
   usab kamo ang usa sa usa.

   35Ang tanang tawo makaila nga kamo nga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo
   maghigugmaay ang usa sa usa."

   36 Si Simon Pedro miingon kaniya, "Ginoo, asa man ikaw paingon?" Si Jesus
   mitubag kaniya, "Asa ako paingon dili pa ikaw makasunod kanako karon; apan
   makasunod ka ra unya."

   37Si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nganong dili man ako makasunod kanimo
   karon? Ihalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang kanimo."

   38Ug si Jesus mitubag kaniya, "Ihalad mo ba diay ang imong kinabuhi sa
   pagpakamatay alang kanako? Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako
   kanimo, nga ang manok dili motogaok hangtud ikalimod mo ako sa makatulo