The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 12

   1 Unom ka adlaw sa wala pa ang Pasko, si Jesus miabut sa Betania, diin
   didto si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus gikan sa mga patay.

   2Ug didto gidalitan siya nilag panihapon. Si Marta mao ang nagsilbi, apan
   si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kaniya.

   3Ug si Maria mikuhag tunga sa kilo nga bilihong pahumot nga lunsayng nardo,
   ug iyang gihaplasan niini si Jesus diha sa mga tiil, ug iyang gipahiran kini
   sa iyang mga buhok; ug ang balay nalukop sa kaamyon sa pahumot.

   4Apan si Judas Iscariote nga usa sa iyang mga tinun-an (nga mao gani ang
   magbudhi kaniya), miingon,

   5"Ngano nga kining pahumot wala man hinoon ibaligyag tulo ka gatus ka
   denario, ug ang halin ihatag sa mga kabus?"

   6Kini gisulti niya, dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabus,
   kondili tungod kay siya kawatan man; ug kay siya mao man ang magtitipig sa
   panudlanan sa kuwarta, ang igasulod niini iyang pagakapnan.

   7Ug si Jesus miingon, "Pasagdi ninyo siya, pabuhata siya niini alang sa
   adlaw sa paglubong kanako.

   8Kay ang mga kabus kanunayng anaa kaninyo, apan ako dili kanunayng ania
   kaninyo."

   9Ug sa pagkasayud sa dakung panon sa mga Judio nga didto diay si Jesus,
   sila nangadto dili lamang tungod kaniya kondili usab aron sa pagtan-aw kang
   Lazaro, ang iyang gibanhaw gikan sa mga patay.

   10Tungod niini gipanagsabutan sa mga sacerdote nga punoan ang pagpatay usab
   kang Lazaro,

   11kay tungod kaniya daghan sa mga Judio mipahilayo kanila ug misalig kang
   Jesus.

   12 Ug sa pagkasunod nga adlaw, ang dakung panon sa katawhan nga nangabut sa
   pagpamiesta, sa pagkadungog nila nga si Jesus moabut sa Jerusalem,

   13nanguhag mga palwa sa palmera ug nangadto sila ug gisugat siya nila nga
   nanagsinggit, "Hosanna!" Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo Dalaygon
   ang Hari sa Israel!"

   14Ug si Jesus nakakaplag ug usa ka nating asno, ug siya mikabayo niini,
   sumala sa nahisulat,

   15"Ayaw kahadlok, babayeng anak nga Sion; tan-awa, nagaanhi ang imong hari,
   nga nagakabayo sa nati sa asna!"

   16Sa sinugdan ang iyang mga tinun-an wala makasabut niini; apan sa diha nga
   gihimaya na si Jesus, nan, nahinumdom na sila nga kini nahisulat man tuod
   mahitungod kaniya ug nga nahitabo, kini ngadto kaniya.

   17Ug nanaghimog panghimatuod ang panon sa katawhan, sila nga didto uban
   kaniya sa iyang pagtawag kang Lazaro sa paggula gikan sa lubong ug sa
   pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.

   18Mao man gani nga ang panon sa katawhan miadto sa pagsugat kaniya kay
   nakadungog man sila nga nakahimo siya sa maong milagro,

   19Tungod niini ang mga Fariseo nasig-ingon ang usa sa usa, "Nakita ninyo
   nga wala na gayud kamoy arang mahimo! Tan-awa, ang tibuok kalibutan
   nagasunod na kaniya!"

   20 Ug dihay pipila ka mga Gresyanhon sa mga nanungas aron sa pagsimba didto
   sa fiesta.

   21Kini sila miduol kang Felipe, nga taga-Betsaida sa Galilea, ug siya ilang
   gihangyo nga nanag-ingon, "Senyor, makigkita unta kami kang Jesus."

   22Si Felipe miadto ug iyang gisuginlan si Andres, ug si Andres miadto uban
   kang Felipe ug ilang gisuginlan si Jesus.

   23Ug si Jesus mitubag kanila, "Ang takna nahiabut na nga pagahimayaon na
   ang Anak sa Tawo.

   24Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang usa ka
   lugas trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay, kay kon dili man, nan,
   magapabilin kini nga mag-inusara. Apan kon kini mamatay, nan, mamunga kinig
   daghan.

   25Ang mahigugma sa iyang kinabuhi mawad-an hinoon niini; apan ang magadumot
   sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magapatunhay niini alang sa kinabuhing
   dayon,

   26Kon kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako; ug diin
   gani ako, ang akong alagad atua usab didto. Kon kinsa ang moalagad kanako,
   ang Amahan magapasidungog kaniya.

   27 "Ug karon naguol ang akong kalag. Ug unsa may akong igaingon? Moingon ba
   ako, `Amahan, luwasa ako gikan niining taknaa"? Dili, kay alang niining
   maong tuyo nahiabot ako niining taknaa.

   28Amahan, pasidunggi ang imong kaugalingong ngalan." Unya miabut gikan sa
   langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Gipasidunggan ko na kini, ug
   pagapasidunggan ko kini pag-usab."

   29Ang mga tawo nga nanag-alirong nakadungog sa tingog, ug sila miingon nga
   kadto dalogdog. Ang uban nanag-ingon, "Dihay manolunda nga misulti kaniya."

   30Ug si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Kining tingoga miabut tungod kaninyo,
   dili tungod kanako.

   31Ug karon mao na ang paghukom niining kalibutana, karon palagputon na ang
   punoan niining kalibutana.

   32Ug ako, sa ikaisa na ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tawo nganhi
   kanako."

   33Kini gisulti niya aron sa pagpasabut sa paagi sa kamatayon nga iyang
   pagakamatyan.

   34Ug ang panon sa katawhan mitubag kaniya, "Nakadungog kami gikan sa
   kasugoan nga ang Cristo molungtad hangtud sa kahangturan. Busa unsaon mo man
   sa pagpakaingon nga kinahanglan igaisa ang Anak sa Tawo? Kinsa man kining
   Anak sa Tawo?"

   35Si Jesus miingon kanila, "Ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga
   panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali
   unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili
   mahibalo kon asa siya padulong.

   36Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag, aron mahimo
   kamong mga tawo nga may kahayag."

   37 Bisan tuod daghan ang mga milagro nga iyang nahimo sa ilang atubangan,
   ngani wala sila mosalig kaniya;

   38aron matuman ang pulong nga gisulti ni Isaias nga profeta, nga nag-ingon:
   Ginoo, kinsa ba ang nakatoo sa ilang nadungog gikan kanamo, ug kang kinsa ba
   gikapadayag ang bukton sa Ginoo?"

   39Busa wala sila makatoo, kay si Isaias miusab man sa pagsulti nga
   nag-ingon,

   40"Iyang gibutaan ang ilang mga mata ug gipagahi ang ilang kasingkasing,
   aron dili sila makakita pinaagi sa ilang mga mata, ni makasabut pinaagi sa
   ilang kasingkasing, ni managpamalik kanako aron pagaayohon ko sila."

   41Kini gipamulong ni Isaias tungod kay nakita man niya ang himaya ni Cristo
   ug misulti siya mahitungod kaniya.

   42 Walay sapayan niini, bisan gani sa mga punoan, daghan kanila ang misalig
   kaniya, apan tungod sa mga Fariseo kini wala nila itug-an, sa kahadlok nga
   tingali unyag palagputon sila gikan sa sinagoga.

   43Kay labi pa man ugod nilang gihigugma ang pagdalayeg gikan sa mga tawo
   kay sa pagdalayeg gikan sa Dios.

   44 Ug si Jesus misinggit ug miingon, "Siya nga mosalig kanako magasalig
   dili kanako kondili kaniya nga mao ang nagpadala kanako.

   45Ug siya nga makakita kanako makakita kaniya nga mao ang nagpadala kanako.

   46Ingon nga kahayag mianhi ako sa kalibutan aron ang tanang mosalig kanako
   dili na magpabilin sa kangitngit.

   47Kon kinsa ang magapatalinghug sa akong mga sulti ug dili magatuman niini,
   ako dili magahukom kaniya; kay ako wala man moanhi aron sa paghukom sa
   kalibutan, kondili aron sa pagluwas sa kalibutan.

   48Ang magasalikway kanako ug dili modawat sa akong mga sulti, siya adunay
   maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang magahukom kaniya sa
   kaulahian nga adlaw.

   49Kay ako wala magsulti sa kaugalingon kong pagbulot-an, hinonoa ang Amahan
   nga mao ang nagpadala kanako, siya gayud mao ang naghatag kanakog sugo kon
   unsa ang akong igaingon ug unsa ang akong igasulti.

   50Ug ako nahibalo nga ang kahulogan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon.
   Busa, bisan unsay igasulti ko, ginasulti ko kini sumala sa gisugo kanako sa
   Amahan."