The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 11

   1 Ug dihay nagmasakiton nga usa ka tawo, si Lazaro nga taga-Betania, sa
   balangay ni Maria ug sa iyang igsoon nga si Marta.

   2Kini si Maria, kinsang igsoon nga si Lazaro nagmasakiton, mao kadto ang
   naghaplas sa Ginoo ug pahumot, ug gipahiran niya ang mga tiil niini pinaagi
   sa iyang mga buhok.

   3Busa si Jesus gipasugoan sa mga magsoong babaye nga nag-ingon, "Ginoo, ang
   imong hinigugma nagamasakiton."

   4Apan sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon, "Kining sakita dili
   ikamatay, kondili alang kini sa himaya sa Dios, aron ang Anak sa Dios
   pagahimayaon pinaagi niini."

   5Ug si Jesus nahigugma kang Marta ug sa iyang igsoong babaye ug kang
   Lazaro.

   6Busa sa iyang pagkadungog nga nagmasakiton si Lazaro, siya mipabilin pa ug
   duha ka adlaw sa dapit diin didto siya.

   7Tapus niini siya miingon sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita pag-usab sa
   Judea."

   8Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, "Rabi, ang mga Judio bag-o pa lang
   naninguha sa pagbato kanimo, ug karon moadto ka na usab didto?"

   9Ug si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Dili ba ang adlaw napulo man ug duha
   ka takna? Kon may magalakaw sa adlaw, siya dili mahipangdol kay siya
   magatan-aw man sa kahayag niining kalibutan.

   10Apan kon adunay magalakaw sa gabii, siya mahipangdol kay ang kahayag wala
   man diha kaniya."

   11Gisulti niya kining mga butanga, ug unya miingon siya kanila, "Ang atong
   higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan
   sa paghikatulog."

   12Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, "Ginoo, kon siya nahikatulog, nan,
   mamaayo ra siya."

   13Ang gihisgutan ni Jesus mao ang kamatayon ni Lazaro, apan sila nanagdahum
   nga ang iyang gipasabot mao ang pagpahulay sa kinaiya nga pagkatulog.

   14Busa si Jesus misulti kanila sa walay lipodlipod, "Si Lazaro namatay.

   15Ug tungod kaninyo ako nalipay nga wala ako didto aron managpanoo kamo.
   Apan, tana, mangadto kita kaniya."

   16Ug si Tomas nga ginganlag Kaluha, miingon sa iyang mga masigkatinun-an,
   "Mangadto usab kita aron mamatay kita uban kaniya."

   17 Ug sa pag-abut ni Jesus, iyang nasuta nga si Lazaro upat na ka adlaw
   didto sa lubong.

   18Ug ang Betania duol sa Jerusalem, mga tulo ka kilometro gikan niini,

   19ug daghan sa mga Judio ang nangadto kang Marta ug Maria sa paglipay
   kanila tungod sa ilang igsoon.

   20Ug sa pagkadungog ni Maria nga si Jesus nagsingabut na, siya miadto ug
   misugat kaniya, samtang si Maria nagpabilin nga naglingkod sa sulod sa
   balay.

   21Ug si Marta miingon kang Jesus, "Ginoo, kon dinhi pa ikaw dili unta
   mamatay ang akong igsoon.

   22Hinoon nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nga imong pangayoon sa
   Dios, kini igahatag kanimo sa Dios."

   23Si Jesus miingon kaniya, "Ang imong igsoon mabanhaw."

   24Ug si Marta mitubag kaniya, "Ako nahibalo nga siya mabanhaw sa
   pagpamanhaw unya sa kaulahian nga adlaw."

   25Si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang
   mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya,

   26ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Motoo ba
   ikaw niini?"

   27Ug siya miingon kaniya, "Oo, Ginoo, ako nagatoo nga ikaw mao ang Cristo,
   ang Anak sa Dios, ang moanhi sa kalibutan."

   28Ug sa nakasulti na siya niini, siya miadto ug iyang gitawag si Maria nga
   iyang igsoon ug sa tago gisultihan niya nga nag-ingon. "Nia ang Magtutudlo,
   ug gipatawag ikaw niya."

   29Sa pagkadungog niya niini, siya midali pagtindog ug miadto kaniya.

   30Ug si Jesus wala pa mahiabut sa balangay, kondili didto pa siya sa dapit
   diin gikasugat niya si Marta.

   31Unya ang mga Judio nga didto sa balay uban kang Maria sa paglipay kaniya,
   sa ilang pagkakita kaniya nga midali pagtindog ug migula, misunod kaniya nga
   nanagdahum nga moadto siya sa lubong aron sa paghilak didto.

   32Ug sa iyang paghiabut sa dapit diin didto si Jesus, ug iyang nakita siya,
   si Maria mihapa sa iyang tiilan ug miingon kaniya, "Ginoo, kon dinhi pa ikaw
   dili unta mamatay ang akong igsoon."

   33 Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak, ug sa mga Judio nga nangabut
   uban kaniya nga nanaghilak usab, siya miluom diha sa iyang espiritu ug
   naguol.

   34Ug siya nangutana kanila, "Hain ba ninyo siya ibutang?" Ug sila miingon
   kaniya, "Ginoo, aria ug tan-awa."

   35Ug si Jesus mihilak.

   36Busa ang mga Judio nanag-ingon, "Tan-awa, pagkadaku gayud sa iyang
   paghigugma kaniya!"

   37Apan diha kanilay nanag-ingon, "Dili ba kini siya nga maoy nakapabuka sa
   mga mata sa buta, makahimo usab unta aron dili mamatay si Lazaro?"

   38Ug si Jesus, nga miluom pag-usab, miduol sa lubong. Kini usa ka lungib
   nga gitabonan ug usa ka bato.

   39Si Jesus miingon kanila, "Kuhaa ninyo ang bato." Si Marta, ang igsoon sa
   minatay, miingon kaniya, "Ginoo, baho na siya karon kay upat na man ka adlaw
   sa iyang pagkamatay."

   40Si Jesus mitubag kaniya, "Wala ba ako mag-ingon kanimo nga kon motoo ikaw
   makita mo ang himaya sa Dios.?"

   41Busa gikuha nila ang bato. Ug giyahat ni Jesus ang iyang mga mata ngadto
   sa kahitas-an, ug miingon siya, "Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga
   gipamatian mo ako.

   42Ako nahibalo nga ikaw mamati kanako sa kanunay, apan gipamulong ko kini
   tungod sa panon sa katawhan nga naga-alirong, aron sila motoo nga ikaw mao
   ang nagpadala kanako."

   43Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga
   nag-ingon, "Lazaro, gula ngari!"

   44Ug ang namatay migula, ang iyang mga kamot ug mga tiil binugkosan ug mga
   bendahi, ug ang iyang nawong naputos ug panyo. Si Jesus miingon kanila,
   "Badbari ninyo siya, ug palakta siya."

   45 Tungod niini misalig kaniya ang daghan sa mga Judio nga nangadto uban
   kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus.

   46Apan ang pipila kanila miadto sa mga Fariseo ug ilang gisuginlan sila sa
   gibuhat ni Jesus.

   47Busa ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo mipatigum sa
   Sanhedrin ug miingon, "Unsa may atong buhaton? Kay kining tawhana nagahimog
   daghang mga milagro.

   48Kon pasagdan ta siya niini, ang tanan mosalig kaniya, ug unya aang mga
   Romanhon manganhi ug ilang laglagon ang atong balaang dapit ug ang atong
   nasud."

   49Apan usa kanila, si Caifas, nga mao ang labawng sacerdote niadtong tuiga,
   miingon kanila, "Kamo mga walay alamag.

   50Kamo wala gani makasabut nga maoy maayo alang kaninyo nga usa lamang ka
   tawo ang mamatay alang sa katawhan, ug nga dili ang tibuok nasud maoy
   pagalaglagon."

   51Gisulti niya kini dili sa kinaugalingon niyang pagbulot-an, hinonoa,
   sanglit siya man ang labawng sacerdote niadtong tuiga, nahimo niya ang
   profesiya nga si Jesus mamatay alang sa nasud,

   52ug dili alang sa nasud lamang, kondili usab sa pagtigum aron magkahiusa
   ang nagakatibulaag nga mga anak sa Dios.

   53Tungod niini, sukad niadtong adlawa ang ilang sabut mao ang pagpatay
   kaniya.

   54Busa si Jesus wala na maglakawlakaw sa dayag taliwala sa mga Judio,
   hinonoa gikan didto miadto siya sa kayutaan duol sa awaaw, sa usa ka lungsod
   nga ginganlan ug Efraim, ug didto mipabilin siya uban sa mga tinun-an.

   55Ug nagsingabut na ang Pasko sa mga Judio; ug sa wala pa kini, daghan ang
   nanungas gikan sa kabanikanhan ngadto sa Jerusalem aron sa pagpaputli sa
   ilang kaugalingon.

   56Ug sila nangita kang Jesus ug nanag-ingon sa usa ug usa samtang
   nanagbarug sila didto sa templo, "Unsay inyong hunahuna? Nga dili siya
   moanhi sa fiesta?"

   57Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo nagpakanaug ug sugo
   nga kon adunay masayud diin si Jesus, kinahanglan pahibaloon sila aron ilang
   dakpon siya.

Go Forward to Mark
Go Back to Malachi
All Commentary