The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 10

   1 "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tawo nga
   mosulod sa toril nga dili moagi sa pultahan kondili mokatkat sa laing
   kaagian, kana siya kawatan ug tulisan.

   2Apan ang mosulod agi sa pultahan mao ang magbalantay sa mga karnero.

   3Siya pagaablihan sa portero, ug ang mga karnero magapatalinghug sa iyang
   tingog, ug ang iyang kaugalingong mga karnero pagatawgon niya sa ngalan ug
   pagamandoan niya sila paingon sa gawas.

   4Ug sa madala na niya sa gawas ang tanan nga iyang kaugalingon, siya
   molakaw nga magauna kanila, ug kaniya magasunod ang mga karnero, kay sila
   makasabut man sa iyang tingog.

   5Apan sa lain nga magbalantay sila dili mosunod, hinonoa mokalagiw sila
   gikan kaniya, kay sila dili man makasabut sa tingog sa lain nga mga
   magbalantay."

   6Kini gipasumbingay kanila ni Jesus, apan wala sila makasabut sa iyang
   gisulti kanila.

   7Busa si Jesus miusab pag-ingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod,
   magaingon ako kaninyo, nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero.

   8Ang tanan nga nahianhi una kanako, sila mga kawatan ug mga tulisan, apan
   ang mga karnero wala magpatalinghug kanila.

   9Ako mao ang pultahan; kon adunay mosulod agi kanako, siya maluwas; ug siya
   mosulod ug mogula ug makakaplag siyag masibsib.

   10Ang kawatan moanha aron lamang sa pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag.
   Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug sa pagpakabaton niini sa
   madagayaon gayud.

   11Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay
   sa mga karnero magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga
   karnero.

   12Ang sinuholan lamang ug dili magbalantay sa mga karnero, ni kinsa ang mga
   karnero dili iyang kaugalingon, inigpakakita niya sa lobo nga magsingabut,
   kini siya mobiya sa mga karnero ug mokalagiw; ug sila pagatangagon sa lobo
   ug pagapatibulaagon.

   13Siya mokalagiw kay siya sinuholan man lamang ug walay kahangawa alang sa
   mga karnero.

   14Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako,
   ug ang mga ako nakaila kanako,

   15maingon nga ang Amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa Amahan. Ug
   igahalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero.

   16Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila.
   Kinahangian pagamandoan ko usab sila, ug sila magapatalinghug sa akong
   tingog. Ug usa ra unya ang panon, ug usa ang magbalantay.

   17Ako gihigugma sa Amahan sa katarungan nga mao kini: kay ako magahalad man
   sa pagpakamatay sa akong kinabuhi, sa paghalad niini aron mabawi ko ra usab
   unya.

   18Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, hinonoa ginahalad ko kini sa
   kinaugalingon kong pagbuot. May kagahum ako sa paghalad niini, ug may
   kagahum ako sa pagbawi niini. Kining maong sugo nadawat ko gikan sa akong
   Amahan."

   19 Ug nahitabo na usab ang pagkasumpaki sa mga Judio tungod niining mga
   pulonga.

   20Daghan kanila ang nanag-ingon, "Kini siya giyawaan ug nagsalimoang.
   Nganong mamati man kamo kaniya?"

   21Ang uban nanag-ingon, "Kining mga pulonga dili iya sa giyawaan. Makahimo
   ba ugod ang yawa sa pagpabuka sa mga mata sa buta?"

   22 Ug nahitabo nga didto sa Jerusalem gisaulog ang fiesta sa Didikasyon.

   23Tingtugnaw kadto, ug si Jesus naglakawlakaw sulod sa templo sa portico ni
   Salomon.

   24Ug unya gialirongan siya sa mga Judio ug ilang gipangutana nga
   nanag-ingon, "Unsa pa man kadugay ang imong pagpakulba-hinam kanamo? Kon
   ugaling ikaw mao man ang Cristo, nan, tug-ani kami sa laktud gayud."

   25Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Gitug-anan ko na bitaw kamo,
   apan wala kamo managpanoo. Ang mga buhat nga akong ginahimo sa ngalan sa
   akong Amahan, kini nagapamatuod mahitungod kanako.

   26Apan kamo wala managpanoo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga
   karnero.

   27Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila
   kanila, ug sila nagasunod kanako.

   28Ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ug
   walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot.

   29Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, siya labing daku
   sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot
   sa Amahan.

   30Ako ug ang Amahan usa ra."

   31Unya ang mga Judio namunit na usab ug mga bato aron ilang ilabay kaniya
   sa pagpatay kaniya.

   32Ug kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Gipakitaan ko kamog daghang
   mga maayong buhat gikan sa Amahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan
   nga tungod niini inyo akong pagabatoon?"

   33Kaniya mitubag ang mga Judio nga nanag-ingon, "Batoon ikaw namo dili
   tungod sa imong pagbuhat ug maayo, kondili tungod sa pagpasipala batok sa
   Dios; kay ikaw nagpaka-Dios, nga tawo ka ra man unta."

   34Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Dili ba nahisulat man kini sa
   inyong kasugoan, `Ako nag-ingon, Mga dios kamo`?

   35Kon iya man ganing ginganlan ug mga dios kadtong mga gisultihan sa pulong
   sa Dios (ug dili arang mabungkag ang kasulatan),

   36ingnon ba diay ninyo ako, ang gididikar sa Amahan ug gipadala niya nganhi
   sa kalibutan, `Ikaw nagpasipala,` tungod lang kay nag-ingon ako, `Anak ako
   sa Dios`?

   37Kon ang akong gipamuhat dili man mga buhat sa akong Amahan, nan, ayaw
   kamo pagtoo kanako;

   38apan kon mao man kini, nan, bisan kon dili kamo motoo kanako, toohi ninyo
   ang mga buhat aron kamo mahibalo ug makasabut nga ang Amahan ania kanako ug
   ako anaa sa Amahan."

   39 Ug siya ila na usab nga gisulayan sa pagdakop, apan siya miikyas gikan
   sa ilang mga kamot.

   40Ug siya miadto na usab sa tabok sa Jordan sa dapit diin didto gani si
   Juan nagpangbautismo pag-una, ug si Jesus nagpabilin didto.

   41Ug daghan ang nangadto kaniya; ug sila nanag-ingon, "Si Juan walay
   nahimong milagro, apan tinuod ang tanang gisulti ni Juan mahitungod niining
   tawhana."

   42Ug daghan ang mga misalig kang Jesus didto.