The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 9

   1 Ug sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa
   iyang pagkahimugso.

   2Ug gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nanag-ingon, "Rabi, kinsa
   may nakasala, kini bang tawhana o ang iya bang mga ginikanan, nga nahimugso
   man siyang buta?"

   3Si Jesus mitubag, "Dili nga nakasala siya, o ang iyang mga ginikanan,
   kondili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya.

   4Samtang adlawan pa kinahanglan magabuhat kita sa mga bulohaton niya nga
   mao ang nagpadala kanako; moabut ang kagabhion, nga sa maong panahon walay
   tawo nga makahimo sa pagtrabaho.

   5Samtang ania ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan."

   6Sa pagsulti niya niini, siya miluwa sa yuta ug nagmasa siyag lapok ginamit
   ang laway, ug iyang gihidhiran sa lapok ang mga mata sa buta,

   7ug miingon kaniya, "Lakaw, panghilam-os didto sa tubod sa Siloe" (nga ang
   kahulogan niini, Pinadala). Ug siya miadto ug nanghilam-os ug mibalik siya
   nga makakita na.

   8 Ug ang iyang mga silingan ug ang mga nakakita kaniya kaniadto ingon nga
   makililimos, nanag-ingon, "Dili ba kini siya mao man ang tawo nga tiglingkod
   sa pagpakilimos?"

   9Dihay nanag-ingon, "Mao kini siya." Ug ang uban nanag-ingon, "Dili, hinoon
   moramora kinig siya." Siya miingon, "Mao ako."

   10Ug sila miingon kaniya, "Naunsa man pagkabuka ang imong mga mata?"

   11Siya mitubag nga nag-ingon, "Dihay tawo nga ginganlan si Jesus nga
   nagmasag lapok ug iyang gihidhid kini sa akong mga mata ug miingon kanako,
   `Lakaw ngadto sa Siloe ug panghilam-os.` Busa miadto ako ug nanghilam-os ug
   unya makakita na ako."

   12Ug sila miingon kaniya, "Hain man siya karon?" Siya mitubag nga
   nag-ingon, "Wala ako masayud."

   13 Ug ngadto sa mga Fariseo ilang gidala ang tawo nga kaniadto buta.

   14Ug adlaw kadto nga igpapahulay sa pagmasa ni Jesus sa lapok ug sa
   pagpabuka sa iyang mga mata.

   15Ang mga Fariseo nangutana kaniya pag-usab giunsa niya pagpakakita. Ug
   siya miingon kanila, "Gihidhiran lagi niyag lapok ang akong mga mata, ug ako
   nanghilam-os, ug unya makakita na ako."

   16Ang pipila sa mga Fariseo miingon, "Kadtong tawhana dili gikan sa Dios
   kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay." Apan ang uban
   nanag-ingon, "Unsaon ba sa usa ka tawong makasasala ang pagpakahimog mga
   milagro nga sama niini?" Ug diha kanilay pagkasumpaki.

   17Tungod niini ang tawong buta ila na usab nga gipangutana nga nanag-ingon,
   "Unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya, kay gipabuka man kaha niya ang
   imong mga mata?" Siya miingon, "Siya profeta."

   18Ang mga Judio wala motoo nga siya miagi pagkabuta ug nga unya makakita
   na, hangtud nga natawag nila ang mga ginikanan sa tawo nga makakita na,

   19ug nangutana sila kanila, "Inyo bang anak kining giingon ninyong
   nahimugso nga buta? Nan, naunsa ba nga makakita na man siya karon?"

   20Ang iyang mga ginikanan mitubag nga nanag-ingon, "Kami nahibalo nga kini
   siya mao ang among anak, ug nga siya nahimugso nga buta.

   21Apan naunsa nga makakita na man siya karon, kami wala mahibalo; ug wala
   usab kami mahibalo kinsa ang nagpabuka sa iyang mga mata. Pangutan-a lang
   siya, kay daku na man siya. Mosulti siya alang sa iyang kaugalingon."

   22Giingon niini pagsulti sa iyang mga ginikanan tungod kay sila nahadlok sa
   mga Judio, kay ang mga Judio ugod nagkasabut na man nga kon adunay moingon
   nga si Jesus mao ang Cristo siya palagputon gikan sa sinagoga.

   23Tungod niini ang iyang mga ginikanan nanag-ingon, "Siya daku na;
   pangutan-a lang siya ninyo."

   24Ug sa ikadula gitawag nila ang tawo nga kaniadto buta ug kaniya miingon
   sila, "Ang Dios maoy dalayega; kami nahibalo nga kadtong tawhana maoy usa ka
   makasasala."

   25Siya mitubag nga nag-ingon, "Ako wala mahibalo kon siya makasasala ba.
   Usa ka butang nga akong nahibaloan mao kini, nga kaniadto buta ako apan
   karon makakita na ako."

   26Ug sila miingon kaniya, "Unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya
   pagpabuka ang imong mga mata?"

   27Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Gitug-anan ko na kamo, ug wala
   kamo manimati. Nganong buot man kamong magpatalinghug pag-usab? Buot ba usab
   kamong mahimong iyang mga tinun-an?"

   28Ug siya ilang gipasipalahan ug sulti, nga nanag-ingon, "Ikaw tinun-an
   niya, apan kami mga tinun-an ni Moises.

   29Kami nasayud nga ang Dios nakigsulti kang Moises, apan bahin niining
   tawhana, ambut tagadiin kini siya."

   30Ug ang tawo mitubag nga nag-ingon, "Kahibulongan gayud kini kaayo! Wala
   kamo masayud kon tagadiin siya, apan gipabuka niya ang akong mga mata.

   31Nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa mga makasasala, apan kon ang
   usa ka tawo masimbahon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubut-on, ang Dios
   magapamati kaniya.

   32Sukad sa sinugdan sa kalibutan, wala pa gayud igdungog nga dihay
   nakapabuka sa mga mata sa usa ka tawong nahimugso nga buta.

   33Kon kadtong tawhana dili pa gikan sa Dios, wala unta siyay arang mahimo."

   34Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, "Sa tumang kasal-anan natawo ikaw,
   ug unya mangahas ikaw sa pagpanudlo kanamo?" Ug siya ilang gipalagpot sa
   gawas.

   35 Ug si Jesus nakadungog nga siya ilang gipalagpot sa gawas, ug sa iyang
   pagkakita kaniya, miingon kaniya, "Mosalig ba ikaw sa Anak sa Tawo?"

   36Siya mitubag nga nag-ingon, "Kinsa man siya, Ginoo, aron ako mosalig
   kaniya?"

   37Ug si Jesus miingon kaniya, "Nakakita na ikaw kaniya, ug siya mao ang
   nakigsulti kanimo." Ug siya misimba kaniya.

   38Siya miingon, "Ginoo, mosalig ako,"

   39 Ug si Jesus miingon, "Ako mianhi niining kalibutana aron sa
   pagpanghukom, aron kadtong mga dili makakita managpakakita, ug kadtong mga
   makakita mangabuta."

   40Ug nadungog kini sa pipila sa mga Fariseo nga duol kaniya, ug sila
   miingon kaniya, "Mga buta ba diay usab kami?"

   41Ug si Jesus miingon kanila, "Kon buta pa kamo, wala unta kamoy sala; apan
   kay nagaingon man kamo karon, `Makakita kami,` nan, nagapabilin ang inyong
   pagkasad-an.