The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 8

   1 apan si Jesus miadto sa Bungtod sa mga Olivo.

   2Ug sa pagkakaadlawon, siya miadto na usab sa templo. Ug ang tanang tawo
   nangadto kaniya, ug siya milingkod ug iyang gipanudloan sila.

   3Ug ngadto kaniya gipanagdala sa mga escriba ug mga Fariseo ang usa ka
   babaye nga hing-abtan nga nanapaw. Ug ilang gipatindog siya sa taliwala

   4ug miingon sila kang Jesus, "Magtutudlo, kining babayhana nadakpan diha
   gayud sa buhat sa pagpanapaw.

   5Ug diha sa kasugoan, si Moises nagsugo kanato nga ang ingon kaniya
   kinahanglan gayud patyon pinaagi sa pagbato. Unsa may imong ikasulti
   mahitungod kaniya?"

   6Kini ilang gisulti sa pagsulay kaniya aron aduna silay ikasumbong batok
   kaniya. Ug si Jesus mitikubo ug nagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo.

   7Ug kay nagpadayon man gayud sila sa pagpangutana kaniya, siya mitul-id ug
   miingon kanila, "Kinsa kaninyo ang walay sala maoy paunahag labay kaniyag
   bato."

   8Ug unya miusab siya patikubo ug mipadayon sa pagsulat sa yuta pinaagi sa
   iyang tudlo.

   9Apan sa pagkadungog nila niini, sila namahawa nga nagtinagsatagsa, sugod
   sa labing tigulang. Ug si Jesus mao na lamang ang nahibilin uban sa babaye
   nga nagtindog sa iyang atubangan.

   10Unya mitul-id si Jesus ug miingon kaniya, "Babaye, hain na sila? Wala bay
   mihukom kanimog silot?"

   11Siya mitubag, "Wala, Senyor." Ug si Jesus miingon kaniya, "Dili usab ako
   mohukom kanimog silot. Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala."

   12 Ug kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, "Ako mao ang kahayag
   alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa
   kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag ug kinabuhi."

   13Ug ang mga Fariseo miingon kaniya, "Ikaw mao ang nagahimog panghimatuod
   bahin sa imong kaugalingon; ang imong panghimatuod maisip nga dili tinuod."

   14Si Jesus mitubag kanila, "Bisan tuod ako mao ang naghimog panghimatuod
   bahin sa akong kaugalingon, ang akong panghimatuod tinuod kay nahibalo man
   ako kon diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala nahibalo kon diin
   ako gikan ug asa ako padulong.

   15Kamo nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi; apan wala ako maghukom kang
   bisan kinsa.

   16Ngani kon himoon ko man ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod kay dili
   man ako rang usa ang magahukom, kondili ako ug ang Amahan nga mao ang
   nagpadala kanako.

   17Nahisulat diha sa inyong kasugoan nga ang panghimatuod sa duha ka tawo
   pagadawaton ingon nga tinuod.

   18Ako usa nga nagahimog panghimatuod bahin sa akong kaugalingon, ug ang
   Amahan nga mao ang nagpadala kanako nagahimo usab ug panghimatuod bahin
   kanako."

   19Busa nangutana sila kaniya, "Hain man ang imong Amahan?" Si Jesus mitubag
   nga nag-ingon, "Kamo wala makaila kanako o sa akong Amahan. Kon nakaila pa
   kamo kanako nakaila usab unta kamo sa akong Amahan."

   20Kining mga pulonga gisulti ni Jesus didto sa tipiganan sa mga halad,
   samtang nagpanudlo siya sulod sa templo. Apan walay midakop kaniya kay wala
   pa man moabut ang iyang panahon.

   21 Ug kanila misulti siya pag-usab nga nag-ingon, "Ako molakaw. Unya
   mangita kamo kanako, apan mangamatay kamo diha sa inyong pagkamakasasala.
   Asa ako padulong, niini dili kamo makaadto."

   22Unya ang mga Judio nanag-ingon, "Magpatay ba kaha siya sa iyang
   kaugalingon, kay nag-ingon man siya, `Asa ako padulong, niini dili kamo
   makaadto`?"

   23Siya miingon kanila, "Kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo tagadinhi
   niining kalibutana, ako dili tagadinhi niining kalibutana.

   24Busa giingnan ko kamo nga mangamatay kamo diha sa inyong mga sala, kay
   mangamatay man gayud kamo diha sa inyong mga sala gawas kon motoo kamo nga
   ako mao siya."

   25Ug sila nangutana kaniya, "Kinsa ka ba diay?" Si Jesus miingon kanila,
   "Ako mao ang gikasugilon ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan.

   26Daghan akog igsusulti ug ighuhukom mahitungod kaninyo; apan matinuoron
   siya nga mao ang nagpadala kanako, ug ang akong nadungog gikan kaniya
   ginapahayag ko ngadto sa kalibutan."

   27Wala nila masabut nga siya nagsulti kanila mahitungod sa Amahan.

   28Busa si Jesus miingon, "Sa diha nga maisa na ninyo ang Anak sa Tawo, nan,
   inyong mahibaloan nga ako mao siya ug nga wala akoy ginabuhat sa
   kinaugalingon kong pagbulot-an, hinonoa nga nagasulti ako sa ingon sumala sa
   gitudlo kanako sa Amahan.

   29Ug siya nga mao ang nagpadala kanako ania uban kanako. Wala ako niya
   pasagdi nga mag-inusara, kay sa kanunay ginabuhat ko man ang makapahimuot
   kaniya."

   30Samtang nagsulti siya niini, daghan ang misalig kaniya.

   31 Unya si Jesus miingon sa mga Judio nga misalig kaniya, "Kon pabilin kamo
   sa akong pulong, nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an,

   32ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog
   kagawasan."

   33Ug sila mitubag kaniya. "Mga kaliwat baya kami ni Abraham, ug wala gayud
   kami maulipon ni bisan kinsa. Naunsa ba nga nakaingon ka man, `Pagahatagan
   kamog kagawasan`?"

   34Ug si Jesus mitubag kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon
   ako kaninyo, nga ang tanan nga magapakasala ulipon sa sala.

   35Ang ulipon dili magapuyo nga dayon diha sa panimalay, apan ang anak
   magapuyo nga dayon.

   36Tungod niini, kon ang Anak mao ang magahatag kaninyog kagawasan, kamo
   mahimo gayud nga mga tawong gawas.

   37Nasayud bitaw ako nga kamo mga kaliwat ni Abraham, ngani gitinguha ninyo
   ang pagpatay kanako tungod kay ang akong pulong dili man makakaplag ug luna
   diha kaninyo.

   38 Ako nagasulti sa nakita ko sa atubangan sa akong Amahan, ug kamo
   nagabuhat sa nadungog ninyo sa atubangan sa inyong kaugalingong amahan."

   39Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, "Si Abraham mao ang among amahan."
   Si Jesus miingon kanila, "Kon mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta
   kamo sa gibuhat ni Abraham.

   40Apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako-- sa pagpatay sa tawo nga
   nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala
   magbuhat niini si Abraham.

   41Kamo nagabuhat sa gibuhat sa inyong kaugalingong amahan." Ug sila miingon
   kaniya, "Dili kami mga pinaangkan. Kami usa rag Amahan, nga mao ang Dios."

   42Si Jesus mitubag kanila, "Kon ang Dios mao pa ang inyong Amahan,
   higugmaon unta ninyo ako, kay migula ug mianhi man ako gikan sa Dios. Ako
   wala moanhi sa akong kinaugalingong pagbulot-an, kondili siya mao ang
   nagpadala kanako.

   43Nganong dili man kamo makasabut sa akong sinultihan? Tungod kay kamo dili
   man ugod makabati sa akong pulong.

   44Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao
   ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno
   sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labut sa kamatuoran kay ang kamatuoran
   wala man diha kaniya. Inigpamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang
   kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak.

   45Apan kay nagsulti man ako sa kamatuoran, kamo dili motoo kanako.

   46 Kinsa ba kaninyoy makapamatuod nga ako nakahimog sala? Kon ako nagasulti
   man sa kamatuoran, nganong dili man kamo motoo kanako?

   47Siya nga gikan sa Dios makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katarungan
   ngano nga dili kamo makabati niini mao nga kamo dili gikan sa Dios."

   48Kaniya mitubag ang mga Judio nga nanag-ingon, "Dili ba husto kami sa
   among pag-ingon nga ikaw Samarianhon ug giyawaan?"

   49Si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Ako wala hingyawai; hinonoa ako
   nagapasidungog sa akong Amahan, ug kamo nagapakaulaw kanako.

   50Ngani dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Anaay usa
   nga nagatinguha niini alang kanako, ug siya mao ang magahukom.

   51 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kon adunay
   magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makasinatig kamatayon."

   52Ug ang mga Judio miingon kaniya, "Karon napiho na gayud namo nga ikaw
   giyawaan. Si Abraham namatay, maingon man ang mga profeta; ug unya moingon
   ikaw, `Kon adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makatilawg
   kamatayon.`

   53Labaw ka pa ba sa atong amahan nga si Abraham, nga namatay? Ug ang mga
   profeta nangamatay! Nagpakakinsa ka ba oroy?"

   54Si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Kon ako mao pa ang nagpasidungog sa
   akong kaugalingon, nan, walay hinungdan ang maong kadungganan. Ang
   nagapasidungog kanako mao ang akong Amahan, ang inyong giingon nga mao ang
   inyong Dios.

   55Apan wala man lagi kamo makaila kaniya; ako nakaila kaniya. Kon nag-ingon
   pa ako nga ako wala makaila kaniya, nan, bakakon unta ako sama kaninyo. Apan
   ako nakaila kaniya ug nagatuman sa iyang pulong.

   56Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa adlaw sa
   akong pag-anhi; ug siya nakakita niini ug nagsadya."

   57Ug ang mga Judio miingon kaniya, "Wala pa man gani makalim-an ka tuig ang
   imong kagulangon, ug nakakita ka na kang Abraham?"

   58Si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako
   kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako."

   59Tungod niini namunit silag mga bato aron ilabay kaniya. Apan si Jesus
   mitago ug migula sa templo.