The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 7

   1 Ug tapus niini si Jesus misuroy sa Galilea; ug siya dili buot mosuroy sa
   Judea kay ang mga Judio naninguha man sa pagpatay kaniya.

   2Ug karon nagsingabut na ang fiesta sa mga Judio, ang fiesta sa mga Payag.

   3Ug ang iyang mga igsoong lalaki miingon kaniya, "Pumahawa ka dinhi ug
   umadto ka sa Judea aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga buhat nga
   imong ginahimo.

   4Kay walay tawo nga magabuhat sa tago kon mao may iyang tinguha nga ilhon
   siya sa dayag. Kon buhaton mo man kining mga butanga, nan, ipadayag ang
   imong kaugalingon ngadto sa kalibutan."

   5Kay bisan ang iyang mga igsoon wala man mosalig kaniya.

   6Ug si Jesus miingon kanila, "Wala pa moabut ang akong higayon, apan ang
   inyong higayon ania kanunay.

   7Ang kalibutan dili makadumot kaninyo, apan kini nagadumot kanako kay
   gipanghimatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat niini.

   8Kamo maoy umadto sa fiesta. Dili ako motungas ngadto sa fiesta, kay ang
   akong panahon wala pa moabut sa hingpit."

   9Ug sa nakapamulong siya niini, siya mipabilin sa Galilea.

   10Apan sa nangadto na sa fiesta ang iyang mga igsoon, siya usab miadto,
   dili pinasundayag kondili ingon nga siyasiya ra.

   11Ug didto sa fiesta ang mga Judio nangita kaniya ug nanag-ingon, "Hain ba
   siya?"

   12Ug didtoy daghang mga hohongihong sa mga tawo mahitungod kaniya. Samtang
   may nanag-ingon, "Siya maayong tawo," ang uban nanag-ingon, "Dili, hinonoa
   nagapasalaag siya sa mga tawo."

   13Hinoon, tungod sa kahadlok nila sa mga Judio walay misulti sa dayag
   mahitungod kaniya.

   14 Ug sa nanungatunga na ang fiesta, si Jesus misaka sa templo ug nanudlo.

   15Ug ang mga Judio nahibulong niini, nga nanag-ingon, "Naunsa bang may
   hingkat-onan man kining tawhana nga wala man unta siya makaiskuyla?"

   16Ug si Jesus mitubag kanila, "Ang gitudlo ko dili akong kaugalingon,
   kondili iya sa nagpadala kanako.

   17Kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang
   mahibaloan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako
   sa kinaugalingon kong pagbulot-an.

   18Bisan kinsa nga magasulti sa kinaugalingon niyang pagbulot-an nagapangita
   sa iyang kaugalingong kadungganan; apan bisan kinsa nga magapangita sa
   kadungganan sa nagpadala kaniya, siya matinuoron ug wala diha kaniya ang
   pagkamalimbongon.

   19Dili ba si Moises mao man ang naghatag kaninyo sa kasugoan? Ngani wala
   kaninyoy nagatuman sa kasugoan. Kay nganong naninguha man lagi kamo sa
   pagpatay kanako?"

   20Ug ang mga tawo mitubag, "Giyawaan ka! Kinsa bay naninguha sa pagpatay
   kanimo?"

   21Si Jesus mitubag kanila, "Gihimo ko ang usa ka buhat, ug kamong tanan
   nahitingala niini.

   22Si Moises naghatag kaninyo sa sirkunsisyon (dili nga gikan gayud kini
   kang Moises, kondili sa mga ginikanan), ug kamo mosirkunsidar ug tawo sa
   adlaw nga igpapahulay.

   23Kon ang tawo sirkunsidahan man sa adlaw nga igpapahulay aron ang kasugoan
   ni Moises dili malapas, masuko ba diay kamo kanako tungod kay sa adlaw nga
   igpapahulay giayo ko ang tibuok lawas sa usa ka tawo?

   24Ayaw na kamo pagpanghukom pinasikad sa panagway, hinonoa pagpanghukom
   kamo sa matarung nga paghukom."

   25Busa may mga tawo sa Jerusalem nga nanag-ingon, "Dili ba kining tawhana
   mao man ang buot unta nilang patyon?

   26Ug karon ania na siya ug nagsulti sa dayag, apan wala man lagi silay
   gikasulti batok kaniya! Sarang ba kaha nga ang mga punoan sa pagkatinuod
   nahibalo na nga kini siya mao ang Cristo?

   27Hinoon nasayud kita diin gikan kining tawhana; ug kon mahitungha na ang
   Cristo, walay bisan kinsa nga masayud diin siya gikan."

   28Tungod niini, sa iyang pagpanudlo sulod sa templo, si Jesus mipahayag nga
   nag-ingon, "Nakaila ba diay kamo kanako, ug nasayud ba diay kamog diin ako
   gikan? Apan wala baya ako moanhi sa akong kinaugalingong pagbulot-an. Siya
   tinuod, siya nga mao ang nagpadala kanako, ug kamo wala makaila kaniya.

   29Ako nakaila kaniya, kay ako gikan man kaniya ug siya mao man ang
   nagpadala kanako."

   30Tungod niini naninguha sila sa pagdakop kaniya, apan walay midakop kaniya
   kay wala pa man moabut ang iyang panahon.

   31Apan daghan sa mga tawo ang misalig kaniya; ug sila nanag-ingon, "Kon
   mahitungha na ang Cristo, himoon ba kaha niya ang labaw pa ka daghang
   milagro kay sa nahimo niining tawhana?"

   32Ug ang mga Fariseo nakadungog sa panon sa katawhan nga naghohongihong
   niini mahitungod kaniya, ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo
   nagpadalag mga polis sa pagdakop kaniya.

   33Tungod niini si Jesus miingon, "Ako magapakig-uban pa kaninyo sulod sa
   hamubong panahon, ug unya moadto na ako kaniya nga mao ang nagpadala kanako.

   34Kamo mangita kanako apan dili kamo makakaplag kanako; ug diin atua ako,
   niini dili kamo makaadto."

   35Ug ang mga Judio nasig-ingon, ang usa sa usa, "Unsa man kahay buot niyang
   aadtoan, nga dili man kono kita makakaplag kaniya? Buot ba siya moadto sa
   mga Judio nga nanghitibulaag taliwala sa mga Gresyanhon ug manudlo sa mga
   Gresyanhon?

   36Unsa ba kahay buot niya ipasabut sa iyang pag-ingon, `Kamo mangita kanako
   apan dili kamo makakaplag kanako,` ug, `Diin atua ako, niini dili kamo
   makaadto`?"

   37 Ug unya sa katapusang adlaw, ang labing dakung adlaw sa fiesta, si Jesus
   mitindog ug misinggit nga nag-ingon, "Kon adunay tawong giuhaw, umari siya
   kanako ug uminom.

   38Sa mosalig kanako, sumala sa giingon sa kasulatan, `Gikan sa iyang
   kasingkasing modagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi.`"

   39Ug siya nagsulti niini labut sa Espiritu nga pagadawaton sa mga misalig
   kaniya; kay ang Espiritu wala pa man ikahatag, sanglit niadtong tungora si
   Jesus wala pa man himayaa.

   40Ug sa ilang pagkadungog niining mga pulonga, dihay pipila sa mga tawo nga
   nanag-ingon, "Sa pagkatinuod kini siya mao ang profeta."

   41Ang uban nanag-ingon, "Kini siya mao ang Cristo." Apan dihay nanag-ingon,
   "Magagikan ba ugod sa Galilea ang Cristo?

   42Dili ba giingon man sa kasulatan nga ang Cristo magagikan sa kaliwatan ni
   David, ug gikan sa Betlehem, ang balangay diin didto si David?"

   43Busa nahitabo ang panagkasumpaki sa mga tawo tungod kaniya.

   44Ang uban kanila buot unta modakop kaniya, apan walay midakop kaniya.

   45 Ug unya ang mga polis namalik ngadto sa mga sacerdote nga punoan ug sa
   mga Fariseo nga nangutana kanila, "Nganong wala man ninyo siya dad-a dinhi?"

   46Ang mga polis mitubag nga nanag-ingon, "Wala pa gayuy tawo nga nakasulti
   sama niining tawhana!"

   47Ug ang mga Fariseo mitubag kanila, "Nagpahisalaag ba diay usab kamo?

   48Duna bay usa sa mga punoan o sa mga Fariseo nga misalig kaniya?

   49Apan kining mga tawong komon nga walay hibangkaagan sa kasugoan, sila mga
   tinunglo."

   50Usa kanila nga mao si Nicodemo, nga kaniadto miduaw gani kang Jesus,
   nangutana kanila,

   51"Ang atong kasugoan, mohukom ba diay kinig tawo aron silotan sa wala unay
   pagpatalinghug kaniya ug pagpakisayud unsa ang iyang nabuhat?"

   52Sila mitubag kaniya, "Gikan ka ba usab diay sa Galilea? Susiha ug imong
   masuta nga walay mobarug nga profeta nga taga-Galilea."

   53Ug ang matag-usa kanila mipauli sa iyang kaugalingong balay,