The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the  Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 6

   1 Tapus niini si Jesus mitabok ngadto sa pikas nga daplin sa Lanaw sa
   Galilea, nga mao ang Lanaw sa Tiberiades.

   2Ug miapas kaniya ang usa ka dakung panon sa katawhan, kay nakita man ugod
   nila ang mga milagro nga iyang nahimo ngadto sa mga masakiton.

   3Ug si Jesus mitungas sa kabungturan, ug didto milingkod siya uban sa iyang
   mga tinun-an.

   4Ug karon ang Pasko, ang fiesta sa mga Judio, nagsingabut na.

   5Ug sa pagyahat niya sa iyang mga mata, ug sa pagkakita niya sa dakung
   panon sa katawhan nga nagpadulong kaniya, si Jesus miingon kang Felipe, "Asa
   man kita magpalit ug tinapay aron makakaon kini sila?"

   6Kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya, kay siya gayud nahibalo man kon
   unsay iyang buhaton.

   7Ug si Felipe mitubag kaniya, "Ang duha ka gatus ka denario dili pa igong
   ipalit ug tinapay aron ang matag-usa kanila makadawat ug diyutayng ikatimo."

   8Usa sa iyang mga tinun-an, si Andres nga igsoon ni Simon Pedro, miingon
   kang Jesus,

   9"Ania dinhiy usa ka batang lalaki nga may lima ka pan nga sebada ug duha
   ka isda, apan mag-unsa man kana alang niining hilabihan ka daghan?"

   10Ug si Jesus miingon, "Palingkora ang mga tawo." Ug didtoy daghang balili
   niadtong dapita, busa ang mga tawo nanglingkod nga may gidaghanon nga mga
   lima ka libo.

   11Ug unya gikuha ni Jesus ang mga tinapay, ug sa nakapasalamat na siya,
   iyang giapod-apod kini ngadto kanila nga nanaglingkod; maingon man usab ang
   isda, kutob sa ilang gusto.

   12Ug sa nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinun-an, "Hipusa
   ninyo ang mga tipik nga nanghibilin aron walay mausik."

   13Busa ilang gihipos kini, ug napulog-duha ka bukag ang napuno nila sa mga
   tipik gikan sa lima ka tinapay nga sebada, nga nahibilin tapus sa pagpangaon
   sa mga tawo.

   14Ug sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tawo
   nanag-ingon, "Sa pagkatinuod kini siya mao gayud ang profeta nga moanhi sa
   kalibutan!"

   15 Ug sa pagkamatikud ni Jesus nga sila moduol na sa pagsakmit kaniya aron
   sa paghimo kaniya nga hari, siya mipahilit pag-usab nga nag-inusara ngadto
   sa kabungturan.

   16Ug sa pagkasawomsom na, ang iyang mga tinun-an nanglugsong ngadto sa
   lanaw,

   17ug misakayg sakayan, ug mitabok sa lanaw ngadto sa Capernaum. Mangitngit
   na ug si Jesus wala pa mahiabut kanila.

   18Ug ang lanaw misugod na sa pagbalud tungod sa makusog nga hangin nga
   naghuros.

   19Ug sa nakagaud na silag mga lima o unom ka kilometro, nakita nila si
   Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig ug nagkahiduol sa sakayan. Ug sila
   nangalisang,

   20apan siya miingon kanila, "Ako kini; ayaw kamo kalisang."

   21Ug gikalipay nila ang pagdawat kaniya ngadto sa sakayan, ug dihadiha ang
   sakayan nahidunggo sa yuta nga ilang gipadulngan.

   22 Ug sa pagkasunod nga adlaw ang panon sa katawhan nga nagpabilin sa pikas
   nga daplin sa lanaw nakamatngon nga usa ra man kabuok ang sakayan nga
   nahiadto didto, ug nga si Jesus wala man makasakay sa sakayan uban sa iyang
   mga tinun-an, hinonoa nga ang iyang mga tinun-an nanggikan nga silasila ra.

   23Apan didtoy mga bote gikan sa Tiberiades nga nahidunggo duol niadtong
   dapit diin nanagpangaon gani silag tinapay tapus makapasalamat ang Ginoo.

   24Ug sa pagkakita sa panon sa katawhan nga wala didto si Jesus, ni ang
   iyang mga tinun-an, sila misakay sa mga bote ug miadto sa Capernaum aron sa
   pagpangita kang Jesus.

   25Ug sa nakita na nila siya didto sa pikas nga daplin sa lanaw, sila
   miingon kaniya, "Rabi, kanus-a ka pa man mahiabut dinhi?"

   26Ug si Jesus mitubag kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon
   ako kaninyo, nga kamo nangita kanako dili tungod kay nakakita kamo sa mga
   milagro, kondili tungod kay kamo nakakaon man ug nangabusog sa tinapay.

   27Ayaw ninyo paghagoi ang kalan-on nga mawagtang ra, kondili mao hinooy
   hagoi ninyo kanang kalan-on nga molungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga
   igahatag kaninyo sa Anak sa Tawo; kay sa Dios nga Amahan gikapadayag siya
   nga tinuod."

   28 Ug sila miingon kaniya, "Unsa may kinahanglan among buhaton aron sa
   pagbuhat sa ipabuhat sa Dios?"

   29Si Jesus mitubag kanila, "Ang ipabuhat sa Dios mao kini, nga kinahanglan
   mosalig kamo kaniya nga iyang gipadala."

   30Ug sila miingon kaniya, "Nan, unsa man ang imong nabuhat nga milagro,
   aron makita namo kini ug motoo kami kanimo? Unsa man ang imong ginabuhat?

   31Ang among mga ginikanan nanagpangaon sa mana didto sa kamingawan, sumala
   sa nahisulat, `Kanila gihatag niya ang tinapay gikan sa langit aron ilang
   pagakan-on.`"

   32Ug si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon
   ako kaninyo, nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo niadtong tinapay
   nga gikan sa langit; ang akong Amahan mao ang nagahatag kaninyo sa tinuod
   nga tinapay nga gikan sa langit.

   33Kay ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaug gikan sa langit, ug nagahatag
   ug kinabuhi ngadto sa kalibutan."

   34Ug sila miingon kaniya, "Ginoo, hatagi kami kanunay nianang tinapaya."

   35Ug si Jesus mitubag kanila, "Ako mao ang tinapay nga nagahatag ug
   kinabuhi; siya nga moari kanako dili gutomon, ug siya nga mosalig kanako
   dili gayud uhawon.

   36Apan giingon ko na kaninyo nga kamo nakakita na kanako, apan wala kamo
   mosalig.

   37Ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan moari gayud kanako, ug siya nga
   moari kanako dili ko gayud igasalikway.

   38Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong
   kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako.

   39Ug ang kabubut-on sa nagpadala kanako mao kini, nga dili ako kawad-an
   bisag usa sa tanan nga iyang gikahatag kanako, hinonoa nga mabanhaw kini sa
   kaulahian nga adlaw.

   40Kay ang kabubut-on sa akong Amahan mao kini, nga ang matag-usa nga
   makakita sa Anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug
   pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw."

   41Ug siya gibagotbutan sa mga Judio tungod sa iyang pag-ingon, "Ako mao ang
   tinapay nga nanaug gikan sa langit."

   42Ug sila miingon, "Dili ba kini siya mao man si Jesus, ang kang Jose nga
   anak, kinsang amahan ug inahan atong nahibaloan? Naunsa ba nga nagaingon na
   man siya karon, `Ako nanaug gikan sa langit`?"

   43Ug si Jesus mitubag kanila, "Ayaw na kamo pagbagutbot ngadto sa usag usa.

   44Walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kon siya pagadanihon sa
   Amahan nga mao ang nagpadala kanako; ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian
   nga adlaw.

   45Diha sa mga profeta nahisulat kini nga nagaingon, `Ug sa Dios pagatudloan
   silang tanan.` Ang tanan nga nakadungog ug nakakat-on gikan sa Amahan
   magaari kanako.

   46Dili sabton nga adunay nakakita sa Amahan gawas kaniya nga gikan sa Dios;
   kini siya nakakita sa Amahan.

   47Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig
   may kinabuhing dayon.

   48Ako mao ang tinapay nga nagahatag ug kinabuhi.

   49Ang inyong mga ginikanan nanagkaon sa mana didto sa kamingawan, ngani
   nangamatay sila.

   50Ania kining tinapay nga nanaug gikan sa langit, aron ang tawo makakaon
   niini ug dili mamatay.

   51Ako mao ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit; bisan kinsa nga
   mokaon niining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon; ug ang tinapay nga akong
   igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod."

   52Ug ang mga Judio naglalisay tali sa ilang kaugalingon, nga nanag-ingon
   "Unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa iyang unod aron atong
   kan-on?"

   53Busa si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon
   ako kaninyo, gawas kon mokaon kamo sa unod sa Anak sa Tawo ug moinom sa
   iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo.

   54Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhi nga
   dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw.

   55Kay ang akong unod tinuod nga kalan-on ug ang akong dugo tinuod nga
   ilimnon.

   56Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magapuyo sa sulod
   nako, ug ako sa sulod niya.

   57Maingon nga ang buhing Amahan nagpadala kanako, ug ako nabuhi tungod sa
   Amahan, maingon man usab niana, siya nga mokaon kanako mabuhi tungod kanako.

   58Mao kini ang tinapay nga nanaug gikan sa langit, dili ingon niadtong
   gikaon sa inyong mga ginikanan, nga bisan pa niini nangamatay sila. Siya nga
   mokaon niining maong tinapay mabuhi sa dayon."

   59Kini iyang gisulti sulod sa sinagoga, sa pagpanudlo niya didto sa
   Capernaum.

   60 Daghan sa iyang mga tinun-an, sa ilang pagkadungog niini, nanag-ingon,
   "Lisud kining sultiha; kinsa may makapatalinghug niini?"

   61Apan sa pagkahibalo ni Jesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga
   tinun-an nanagbagutbot mahitungod niini, siya miingon kanila, "Nakapaluya ba
   kini kaninyo?

   62Nan, maunsa man kaha diay kon inyo nang makita ang Anak sa Tawo nga
   magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto?

   63Ang nagahatag ug kinabuhi mao ang espiritu; ang unod walay kapuslanan.
   Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo-kini espiritu ug kinabuhi.

   64Apan aduna kaninyoy wala managpanoo." Kay si Jesus nasayud man sukad sa
   sinugdan kinsa kadto sila nga wala mosalig, ug kinsa kadto siya nga maoy
   magbudhi kaniya.

   65Ug siya miingon, "Mao man gani nga giingnan ko kamo nga walay bisan kinsa
   nga makaari kanako gawas kon itugot kini kaniya sa Amahan."

   66Tapus niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na
   managpanglakaw uban kaniya.

   67Ug si Jesus nangutana sa Napulog-Duha, "Buot ba usab kamong mobiya
   kanako?"

   68Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kang kinsa man kami moadto? Ikaw
   mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon.

   69Ug kami nagatoo, ug among nasinati, nga ikaw mao ang Balaan sa Dios."

   70Si Jesus mitubag kanila, "Dili ba gipili ko man kamo, ang Napulog-Duha?
   Ngani ang usa kaninyo yawa."

   71Nagpasabut siya niini mahitungod sa kang Simon Iscariote nga anak nga si
   Judas; kay kini siya, usa sa Napulog-Duha, mao man ang magbudhi kaniya.