The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the  Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John Chapter 5

   1 Tapus niini may gisaulog nga usa ka fiesta sa mga Judio, ug si Jesus
   mitungas ngadto sa Jerusalem.

   2Ug sa Jerusalem, duol sa pultahan sa mga karnero, anaay tuburan nga sa
   Hebreohanon ginatawag ug Betsata, nga may lima ka portico.

   3Dinhi niini nanaghigda ang dakung panon sa mga masakiton, lakip sa mga
   buta, nga bakul, ug mga paralitico. Sila nanagpaabut sa paglihok sa tubig.

   4Kay may mga panahon nga ang manolunda sa Ginoo manaug ngadto sa tuburan ug
   ang tubig iyang kutawon; ug ang makauna sa pag-ubog human makutaw ang tubig,
   siya mamaayo sa bisan unsang sakit nga iyang giantus.

   5Ug didtoy usa ka tawo nga nagmasakiton sulod na sa katloan ug walo ka
   tuig.

   6Sa pagkakita ni Jesus kaniya, ug sa nasayran niya nga siya naglubog didto
   sulod na sa hataas nga panahon, siya miingon kaniya, "Buot ka bang maayo?"

   7Ang masakiton mitubag kaniya, "Senyor, wala akoy tawo nga makatunlob
   kanako ngadto sa tuburan inigkutaw na sa tubig, ug sa diha nga manlimbasug
   ako sa paglusad, adunay lain nga makauna kanako sa pag-ubog."

   8Ug si Jesus miingon kaniya, "Bumangon ka, dad-a ang imong higdaan, ug
   lumakaw ka."

   9Ug dihadiha ang tawo naayo, ug gidala niya ang iyang higdaan ug milakaw.

   10Tungod niana ang mga Judio miingon sa tawo nga naayo, "Adlaw karon nga
   igpapahulay, ug ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaan."

   11Apan siya mitubag kanila, "Ang tawo nga nag-ayo kanako miingon kanako,
   `Dad-a ang imong higdaan ug lumakaw ka.`"

   12Ug sila nangutana kaniya, "Kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo,
   `Dad-a ang imong higdaan ug lumakaw ka`?"

   13Apan ang tawo nga giayo wala mahibalog kinsa, sanglit si Jesus milikay na
   man tungod sa panon sa katawhan niadtong dapita.

   14Human niini, gikahibalag siya ni Jesus sa sulod sa templo, ug si Jesus
   miingon kaniya, "Tan-awa, maayo na ikaw! Ayaw na pagpakasala aron dili
   mahitabo kanimo ang labi pang mangil-ad."

   15Ug ang tawo milakaw ug iyang gisuginlan ang mga Judio nga ang nag-ayo
   kaniya mao si Jesus.

   16Ug mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos sa mga Judio, kay
   kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga igpapahulay.

   17 Apan si Jesus mitubag kanila, "Ang akong Amahan nagapadayon sa pagbuhat
   bisan pa hangtud karon, ug ako nagabuhat sa ingon man."

   18Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Judio
   sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga
   igpapahulay, kondili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang
   kaugalingong Amahan, ug sa ingon niana nagpakigsama siya sa Dios.

   19Ug si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon
   ako kaninyo, nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa Anak sa iyang
   kaugalingong kabubut-on, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa
   Amahan. Kay bisan unsay ginabuhat sa Amahan, ginabuhat usab kana sa Anak sa
   samang paagi.

   20Kay ang Amahan nahigugma sa Anak, ug iyang ginapakita kaniya labi pa
   niini ka dagkung mga buhat ang iyang igapakita kaniya aron kamo
   manghibulong.

   21Kay maingon nga ang Amahan nagabanhaw sa mga patay ug nagahatag kanilag
   kinabuhi, maingon man usab ang Anak nagahatag ug kinabuhi kang bisan kinsa
   nga iyang kahimut-an.

   22Ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa, hinonoa ang tanang paghukom
   gitugyan niya ngadto sa Anak,

   23aron ang tanang tawo magapasidungog sa Anak maingon sa ilang
   pagpasidungog sa Amahan. Ang wala magpasidungog sa Anak wala magpasidungog
   sa Amahan nga mao ang nagpadala kaniya.

   24Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang
   magapatalinghug sa akong pulong ug magatoo kaniya nga nagpadala kanako, may
   kinabuhi nga dayon; siya dili pagahukman, hinonoa nabalhin na siya gikan sa
   kamatayon ngadto sa kinabuhi.

   25"Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang takna
   nagasingabut, ug karon mao na, nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa
   Anak sa Dios, ug kadtong magapatalinghug mabuhi.

   26Kay maingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang kaugalingon,
   maingon man gitugot niya sa Anak ang pagpakabaton usab ug kinabuhi diha sa
   iyang kaugalingon,

   27ug gihatagan niya siyag kagahum sa pagpanghukom tungod kay siya Anak man
   sa Tawo.

   28Ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagasingabut na nga ang tanan
   nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog,

   29ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa
   kinabuhi, ug ang mga nanagbuhat ug mangil-ad managpanggula nga binanhaw
   ngadto sa pagkahinukman sa silot.

   30"Ako walay arang mahimo sa akong kaugalingong pagbulot-an; sumala sa
   akong nadungog, ako magahukom. Ug ang akong hukom matarung, kay wala ko man
   tinguhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on kondili sa kabubut-on
   sa nagpadala kanako.

   31 Kon ako mao ang magpanghimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang
   akong panghimatuod maisip nga dili tinuod.

   32Apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, ug ako nahibalo
   nga tinuod ang iyang panghimatuod mahitungod kanako.

   33Inyong gipasugoan si Juan, ug gipanghimatud-an niya ang tinuod.

   34Hinoon wala ako magsalig sa tawhanong pagpanghimatuod, apan gihisgutan ko
   lang kini aron maluwas kamo.

   35Si Juan maoy usa ka suga nga nagsiga ug nagdan-ag, ug sulod sa usa ka
   panahon gikahimut-an ninyo ang pagkalipay diha sa iyang kahayag.

   36Apan mahitungod kanako adunay panghimatuod kay ang mga buhat nga gipiyal
   kanako maong mga buhat nga ginahimo ko karon, nagapanghimatuod mahitungod
   nagpadala kanako.

   37Ug ang Amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayud nanghimatuod na
   mahitungod kanako.

   38ug kaninyo ang iyang pulong wala magpabilin kay kamo wala man motoo
   kaniya nga iyang gipadala.

   39Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahunahuna man kamo nga pinaagi
   niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon; ngani kini mao ang
   nagapanghimatuod mahitungod kanako;

   40apan dili kamo moari kanako aron unta makabaton kamog kinabuhi.

   41Ako wala magpaabut ug dungog nga gikan sa tawo.

   42Apan ako nasayud nga diha kaninyo wala ang paghigugma alang sa Dios.

   43Ako mianhi sa ngalan sa akong Amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kon
   aduna hinooy lain nga moanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya inyong
   pagadawaton.

   44Unsaon man ninyo sa pagpakatoo, kamo nga ngadawat ug dungog gikan sa usag
   usa, apan wala magapangita sa dungog nga gikan sa bugtong nga Dios?

   45Ayaw kamo paghunahuna nga ako mao ang magasumbong batok kaninyo sa
   atubangan sa Amahan; ang magasumbong batok kaninyo mao si Moises, siya nga
   maoy inyong ginalauman.

   46Kon kamo nagatoo man kang Moises, nan, matoo usab unta kamo kanako, kay
   siya nagsulat man mahitungod kanako.

   47Apan kon kamo dili motoo sa iyang mga sinulat, unsaon man ninyo pagtoo sa
   akong mga gipamulong?"