The Cebuano Bible
The Book of John

Index For the  Books of the Bible

Chapters of John
Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21
Chapter 2 Chapter 12
Chapter 3 Chapter 13
Chapter 4 Chapter 14
Chapter 5 Chapter 15
Chapter 6 Chapter 16
Chapter 7 Chapter 17
Chapter 8 Chapter 18
Chapter 9 Chapter 19
Chapter 10 Chapter 20                                                            
 
John ‪Chapter 2

‪1 Ug sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan‬ ni Jesus;‬

‪2 Ug si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal, uban ang iyang mga tinun-an.‬

‪ 3 Ug sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, "Wala na‬ silay bino."‬

‪ 4 Ug si Jesus miingon kaniya, "Babaye, unsay imong labut kanako? Ang akong‬ takna wala pa moabut."‬

‪5 Ug ang iyang inahan miingon sa mga sulogoon, "Unsa ganiy iyang isugo‬ kaninyo, buhata ninyo."‬

‪6 Ug didtoy nahimutang nga unom ka buok tadyaw nga bato, sumala sa batasan‬ sa mga Judio sa pagpanghugas, nga ang matag-usa niini kasudlan ug kaluhaan o katloan ka galon.‬

‪ 7 Ug si Jesus miingon kanila, "Pun-a ninyog tubig ang mga tadyaw." Ug kini‬ ilang gipanagpuno hangtud sa ngabil.‬

‪ 8 Ug unya siya miingon kanila, "Pagkabo na kamo niana ug dad-a ngadto sa‬ punoan sa kombira." Ug kini ilang gidala ngadto kaniya.‬

‪ 9 Ug sa natilawan sa punoan sa kombira ang tubig nga nahimo nang bino, ug‬ kay wala man siya masayud diin kini gikan (bisan tuod nasayud niini ang mga‬ sulogoon nga nanagkabo sa tubig), ang punoan sa kombira mitawag sa bana‬

‪10 Ug miingon kaniya, "Nabatasan baya sa mga tawo ang pagdalit pag-una sa‬ maayong bino, ug unya sa diha nga ang mga dinapit makainom na pag-ayo, mao‬ pay pagdalit sa minos nga bino; apan ikaw, imo hinoong gitagoan ang maayong‬ bino hangtud karon."‬

‪11 Kini, ang nahauna sa iyang mga milagro, gibuhat ni Jesus didto sa Cana sa‬ Galilea, ug nagpadayag sa iyang himaya; ug ang iyang mga tinun-an nanagpanoo‬ kaniya.‬

‪12 Ug tapus niini siya milugsong ngadto sa Capernaum, uban ang iyang inahan‬ ug ang iyang mga igsoon ug ang iyang mga tinun-an; ug didto mipabilin sila‬ sulod sa pipila lamang ka adlaw.‬

‪13 Ug nagkahiduol na ang Pasko sa mga Judio, busa si Jesus mitungas ngadto‬ sa Jerusalem.‬

‪14 Ug sa sulod sa templo iyang nakita ang mga nanagbaligyag mga baka ug mga‬ karnero ug mga salampati, ug ang mga tigpangilis ug salapi nga diha sa ilang‬ pamatigayon.‬

‪15 Ug nagbuhat siyag latigo nga pisi ug iyang giabog silang tanan, uban ang‬ mga karnero ug mga baka, ngadto sa gawas sa templo; ug iyang giyabo ang mga‬ salapi sa mga tigpangilis ug iyang gipanglintuwad ang ilang mga lamisa.‬

‪16 Ug siya miingon sa mga nanagbaligyag mga salampati, "Kuhaa ninyo dinhi‬ kining mga butanga; ang balay sa akong Amahan ayaw ninyo paghimoang‬ merkado."‬

‪17 Ug ang iyang mga tinun-an nahinumdom nga ang kasulatan nagaingon man,‬ "Ang kamaampingon alang sa imong balay magaut-ot kanako."‬

‪18 Busa ang mga Judio miingon kaniya, "Unsa man ang ilhanan nga imong‬ ikapakita kanamo nga ikaw may pagbulot-an sa pagbuhat niini?"‬

‪19 Ug si Jesus mitubag kanila, "Gubaa ninyo kining templo, ug patindugon ko‬ kini sulod sa tulo ka adlaw."‬

‪ 20 Ug ang mga Judio nanagpanubag, "Kining temploha gitukod sulod sa kap-atan ug unom ka tuig, ug imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw?"‬

‪21 Apan ang templo nga iyang gipasabut mao ang iyang kaugalingong lawas.‬

‪22 Mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay, ang iyang mga tinun-an nahinumdom sa iyang pagsulti niini; ug sila nanagpanoo sa kasulatan ug sa pulong nga gisulti ni Jesus.‬

‪23 Ug sa didto siya sa Jerusalem sa panahon sa fiesta sa Pasko, daghan ang‬ misalig sa iyang ngalan sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat;‬

‪24 apan sa iyang bahin wala ni Jesus isalig ang iyang kaugalingon ngadto‬ kanila,‬

‪25 kay siya nasayud man sa tanang tawo ug wala siya magkinahanglan nga‬ adunay magpanghimatuod ngadto kaniya mahitungod sa tawo, kay siya gayud‬ nasayud man kon unsa ang anaa sa sulod sa tawo.‬